Αγγλικα

Βρείτε Συνεργάτη

Photo by: Albert Voskeritchian

Η εύρεση των κατάλληλων συνεργατών είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα για ένα έργο. Εδώ μπορείτε να βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη για το έργο σας. Επίσης μπορείτε να εγγραφείτε και εσείς στη λίστα μας.

 

 

 

 

Ονομασία φορέα Επικοινωνία Τομείς ενδιαφέροντος Συγκεκριμένα αντικείμενα
πάνω στα οποία ο φορέας
ενδιαφέρεται να υλοποιήσει έργο
Τμήμα Περιβάλλοντος mpapastavrou@environment.moa.gov.cy Περιβάλλον & Αποδοτικότητα Πόρων, Φύση και Βιοποικιλότητα, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση, Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής, Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση Θεματικές που αφορούν περιβαλλοντική Νομοθεσία
Ινστιτούτο Κύπρου: Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία (STARC) m.manoura@cyi.ac.cy Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμη των υλικών που εφαρμόζονται στην Αρχαιολογία,
Πολιτιστική Κληρονομιά
Αρχαιοβοτανική
Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά
Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Χτισμένη Κληρονομιά
Βιοαρχαιολογία
Αρχαιολογικές Επιστήμες
Αρχαιομετρία
Επιστήμη των υλικών
Διατήρηση της Κληρονομιάς
Εικονικά Περιβάλλοντα
Εικονική / Επαυξημένη Πραγματικότητα στη ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά
Έξυπνη Κληρονομιά
Έξυπνος Τουρισμός
Εικονικά Μουσεία
Hyperion Systems Engineering Group  s.louloudi@hyperionsystems.net Πληροφορική, Τεχνολογία βασισμένη σε πληροφορική, Ποιότητα αέρα, Ποιότητα νερού Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Μαθηματικά μοντέλα για προσομοιώσεις και προβλέψεις.

Μετρήσεις ποιότητας αέρα.

Αισθητήρες/μετρητικά όργανα ποιότητας αέρα.

Μετρήσεις ποιότητας νερού.

Αισθητήρες/μετρητικά όργανα ποιότητας νερού.

SEAL CYPRUS  projects@sealcyprus.org Περιβάλλον, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ευαισθητοποίηση των Νέων σε θέματα Περιβάλλοντος Περιβάλλον, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ευαισθητοποίηση των Νέων σε θέματα Περιβάλλοντος
Ινστιτούτο Κύπρου: Ερευνητικό Κέντρο Υπερυπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) m.manoura@cyi.ac.cy Υπολογισμική και Επιστήμη Δεδομένων,
Επιστημονική Υπολογισμική, Υπερυπολογισμική ικανότητα,
Προσομοίωση, Απεικόνιση
Υπολογισμική Επιστήμη και τεχνολογία
Προσομοίωση, Επιστήμη Δεδομένων,  Υπολογισμική Μηχανική, Κβαντική θεωρία πεδίου στο πλέγμα, Μοντελοποίηση κλίματος,
Χημική δυναμική & Κινητική Μοντελοποίηση,
Υπολογισμική Βιολογία, Μαθηματική Μοντελοποίηση & Αλγόριθμοι
Ινστιτούτο Κύπρου: Ερευνητικό Κέντρο για την Ενέργεια το Περιβάλλον και το Νερό (EEWRC) m.manoura@cyi.ac.cy Ηλιακή Ενέργεια και Αφαλάτωση,
Κλιματικές Αλλαγές και Επιπτώσεις,
Περιβαλλοντική Έρευνα &Επισκόπηση,
Διαχείριση Γης και Υδάτινων πόρων, Υδρολογία και Οίκο-υδρολογία (δάση),
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, (υδάτινοι πόροι, καλλιέργειες),
Αειφορία και Δομημένο Περιβάλλον,
Περιβαλλοντική Νανοτεχνολογία,
Ρύπανση του αέρα
Ρύπανση του αέρα,
Κλιματικά Μοντέλα, Πρόγνωση ποιότητας του αέρα, Μετρήσεις ποιότητας του αέρα, Όργανα και αισθητήρες μέτρησης ποιότητας του αέρα,
Περιβαλλοντική Νανοτεχνολογία,
Αποκατάσταση αναβαθμίδων, Υδρολογία και διαχείριση υδάτινων πόρων, Διατήρηση εδάφους και υδάτων μετά από δασικές πυρκαγιές, Καταπολέμηση Ερημοποίησης
Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας  info@anel.com.cy Συνεργασία με Τοπικές Αρχές και Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε τοπικό επίπεδο,
Πράσινες Υποδομές,
Διαχείριση δημοτικών αποβλήτων
Συνεργασία με Τοπικές Αρχές και Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε τοπικό επίπεδο,
Πράσινες Υποδομές,
Διαχείριση δημοτικών αποβλήτων.
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου info@oikologiafeeo.org
info-3@oikologiafeeo.org
Το αναπτυξιακό μοντέλο της Κύπρου.
Ευημερία και Προστασία των Ζώων.
Υδατική Διαχείριση – Αφαλατώσεις – Γήπεδα Γκολφ.
Βιοποικιλότητα, Προστατευόμενες περιοχές, Δίκτυο Natura 2000.
Ενέργεια, χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) – εξοικονόμηση ενέργειας, βιοκαύσιμα, πυρηνική ενέργεια.
Τουριστική ανάπτυξη, γκολφ και ήπιες μορφές τουρισμού.
Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από έργα και από Προγράμματα ή/και Σχέδια.
Γεωργία, ΚΑΠ, Αγροτική ανάπτυξη, Βιολογικές καλλιέργειες.
Βιοκαύσιμα, επιπτώσεις στη γεωργία/τιμολόγηση βασικών προϊόντων.
Λατομεία και Μεταλλεία – Αειφόρος λατόμευση.
Διαχείριση Αποβλήτων – Οικιακά Απόβλητα – Κυκλική Οικονομία.
Κλιματικές αλλαγές, Απερήμωση – Προσαρμογή στις νέες συνθήκες.
Προστασία του Εδάφους
Θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής
• Ανάγκη για ανεξάρτητη αρχή περιβάλλοντος
• Αειφόρος Ανάπτυξη
• Εφαρμογή των τριών πυλώνων της Σύμβασης Άαρχους
Θέματα διάχυσης της περιβαλλοντικής πληροφορίας στο ευρύ κοινό
• Ευαισθητοποίηση πολιτών
• Αλλαγή μη περιβαλλοντικής κουλτούρας
Θέματα Περιβαλλοντικής Τυπικής και Άτυπης Δια Βίου Εκπαίδευσης
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό σύστημα
• Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για περιβαλλοντικά ζητήματα
Περιβαλλοντικές Γέφυρες envirobridges@gmail.com Προστασία και ανάπτυξη του αστικού πρασίνου ως μέτρου αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Δράσεις που προάγουν την προστασία και ενδυνάμωση και ενίσχυση του πρασίνου σε πόλεις και χωριά
Προστασία και ανάπτυξη του αστικού πρασίνου ως μέτρου αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Δράσεις που προάγουν την προστασία και ενδυνάμωση και ενίσχυση του πρασίνου σε πόλεις και χωριά
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) Ioannis.papageorgiou@eac.com.cy Έξυπνα Δίκτυα και καινοτόμες τεχνολογίες για την αποτελεσματική, τεχνικά και οικονομικά, ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής.
Έξυπνες λύσεις διαχείρισης για την αποτελεσματική υποστήριξη της αγοράς ηλεκτρισμού.
Προηγμένη Μετρητική Υποδομή, έξυπνη επίβλεψη και τηλε-έλεγχος των στοιχείων του δικτύου, συστήματα αποθήκευσης.
Αρχιτεκτονική μικροδικτύων, βελτιστοποίηση λειτουργίας δικτύου, απόκριση στη ζήτηση, διαχείριση της ζήτησης.
Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου savvas.vlachos@cea.org.cy

harris.kordatos@cea.org.cy

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Βιώσιμες Μεταφορές, SECAPs – Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, Mετριασμός και Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, Κυκλική Οικονομία Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Βιώσιμες Μεταφορές, SECAPs – Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, Mετριασμός και Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, Κυκλική Οικονομία
Γενικό Χημείο του Κράτους – Τομέας Περιβάλλοντος maletrari@sgl.moh.gov.cy

mchristofidou@sgl.moh.gov.cy

Υδάτινοι πόροι ( επιφανειακό, υπόγειο, πόσιμο νερό και παράκτια ύδατα ),
Επεξεργασμένα υγρά απόβλητα
Ιζήματα,
Ατμοσφαιρικός αέρας,
Αέρας Εσωτερικού χώρου,
Συνεργασία με τοπικές αρχές και αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Διεξαγωγή χημικών αναλύσεων για έλεγχο δειγμάτων επεξεργασμένων οικιστικών αποβλήτων, βιομηχανικών αποβλήτων, δειγμάτων εδάφους, θαλάσσιων ιζημάτων, βρόχινου, πόσιμου και θαλάσσιου νερού καθώς και δειγμάτων αέρος και αέρος εσωτερικού χώρου.
Ο έλεγχος αυτός ασκείται κυρίως στα πλαίσια των νόμων περί Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος για την Εκτίμηση και την Διαχείριση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος του 2002 (Ν.188(Ι)/2002) του περί ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος του 2002 και 2005 (οδηγία πλαίσιο 2000/60).
Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος (Ε.Ο.Σ.) Λευκωσίας eoslefkosias99@gmail.com Συστηματική καλλιέργεια και διάδοση της ορειβασίας στους κατοίκους της Κύπρου. Η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς την ορεινή φύση. Η προστασία του ορεινού περιβάλλοντος. Ευαισθητοποίηση του κοινού για σωστές πρακτικές που αφορούν στην επαφή με το περιβάλλον και την κατάλληλη χρήση των ορεινών μονοπατιών. Ανάπτυξη περιβαλλοντικής ηθικής και διαμόρφωση συνείδησης για την όσο το δυνατό λιγότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Πρακτικές του Leave No Trace (Εκπαίδευση Εκπαιδευτών). Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ευαισθητοποίηση των κοινού σε θέματα περιβάλλοντος. Ευρωπαϊκά πρότυπα καθοδήγησης/συνοδείας ομάδων σε ορεινά μονοπάτια και άλλες ορεινές εξορμήσεις. Ευρωπαϊκά πρότυπα δημιουργίας και σήμανσης ορεινών μονοπατιών.
Το Περβόλι του Θεόδωρου Λτδ topervoli@gmail.com Βιολογικές καλλιέργειες, διαχείριση νερού, φυτοπροστασία, ελιές και ελαιόλαδο, φαρμακευτικά βότανα, περιβάλλον Συγκαλλιέργεια φυτών και δέντρων ανάμεσα στα υπάρχοντα δέντρα και βότανα του αγροκτήματος. Εφαρμογή διαδικασιών και μέτρων για αύξηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών όπως πολυφαινόλες. Εφαρμογή μέτρων και συστημάτων με σκοπό την εξοικονόμηση νερού και εξερχόμενων πόρων κατά την διάρκεια της φυτικής παραγωγής. Εφαρμογή μέτρων, διαδικασιών ή πειραματικών σκευασμάτων σε θέματα φυτοπροστασίας που να είναι εγκεκριμένα για βιολογικές καλλιέργειες.
Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής info@ccs.org.cy Γενικά θέματα γύρω από την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT) Ανάπτυξη (βάσεις δεδομένων, εφαρμογές, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό), ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και μάρκετινγκ, καθώς και εκπαίδευση σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων.
Xarxa de Custòdia del Territori jrodrigo@xct.cat Έργα LIFE Πληροφόρησης και Διακυβέρνησης, καθώς και Έργα Φύσης και Βιοποικιλότητας Επιστασία της γης, Περιβαλλοντικός Εθελοντισμός, Αγροτικές Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας, Καινοτόμοι μηχανισμοί για τη χρηματοδότηση της διατήρησης της φύσης, Συστήματα Παρακολούθησης της Βιοποικιλότητας
HANDY SPA info@handyspacyprus.com Παραγωγή οικολογικών/βιολογικών προϊόντων/καλλυντικών με μηδενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (απόβλητα και ατμόσφαιρα) Βελτίωση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και εισαγωγή νέας τεχνογνωσίας και μεθόδων στην παραγωγή χειροποίητων βιολογικών προϊόντων/καλλυντικών
Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε Helena.hadjiyanni@cylaw.ey.com Ενεργειακό και περιβαλλοντικό δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου του νόμου για την κλιματική αλλαγή), αναθεώρηση της νομοθεσίας, βοήθεια στη συγγραφή προτάσεων Νομικές συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία (ΕΕ και Κύπρος), Νόμος περί Κλιματικής Αλλαγής, Νόμος περί αποβλήτων, Νόμος περί φυσικών οικοτόπων, Έξυπνα δίκτυα, Φωτοβολταϊκά πάρκα, Αιολικά πάρκα, Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, Προστασία Δεδομένων (GDPR), αναθεώρηση συμβάσεων, εταιρικά θέματα (συμπεριλαμβανομένου Εκθέσεων Βιωσιμότητας), βοήθεια στη συγγραφή προτάσεων.
CCW Services Ltd chris@chris-christodoulou.com Μείωση απωλειών σε δίκτυα ύδρευσης, έξυπνες λύσεις διαχείρισης δικτύων ύδρευσης, μοντελοποίηση δικτύων ύδρευσης, έλεγχος ποιοτικών παραμέτρων νερού, ανίχνευση και εντοπισμός διαρροών, συστήματα τηλεμετρίας. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, καταγραφικά, τηλεμετρία για δίκτυα Ύδρευσης.
Υδραυλικά μοντέλα για προσομοιώσεις, προβλέψεις και ανίχνευση διαρροών.
Όργανα, αισθητήρες και εξοπλισμός ανίχνευσης και εντοπισμού διαρροών.
Μετρήσεις ποιότητας νερού, Αισθητήρες και όργανα μέτρησης ποιότητας νερού.
Μετρήσεις παραμέτρων λειτουργείας δικτύων ύδρευσης, Αισθητήρες και όργανα μέτρησης παραμέτρων λειτουργίας δικτύων ύδρευσης.
Παραγωγή ενέργειας για αισθητήρες, όργανα και συστήματα συλλογής δεδομένων, με χρήση της ενέργειας του νερού.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ europaikos.efialtis@gmail.com Περιβάλλον καί Δημοκρατία,
Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση, Περιβάλλον, Δράσεις γιά τό Κλίμα,
Περιβαλλοντική καί Κλιματική Αλλαγή,
Εκπαίδευση καί ενημέρωση γιά τήν ευαισθητοποίηση τών Παιδιών από 10 έως 17 σέ θέματα περιβάλλοντος, ανακύκλωσης καί κλίματος.
Περιβάλλον καί Δημοκρατία,
Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση, Περιβάλλον, Δράσεις γιά τό Κλίμα,
Περιβαλλοντική καί Κλιματική Αλλαγή,
Εκπαίδευση καί ενημέρωση γιά τήν ευαισθητοποίηση τών Παιδιών από 10 έως 17 σέ θέματα περιβάλλοντος, ανακύκλωσης καί κλίματος.

 

Apply for a partner