Αγγλικα

Παρουσιάσεις

April 09 2019
Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα LIFE 2019, Λευκωσία
Nicosia LIFE Info Day 2019

Η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen, διοργάνωσε «Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2019» στη Λευκωσία, την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019, στα πλαίσια του προγράμματος Cyprus Capacity Building for LIFE. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή από το Εθνικό Σημείο Επαφής.

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση του Προγράμματος LIFE, των υποπρογραμμάτων Περιβάλλοντος και Δράσης για το Κλίμα και των θεματικών προτεραιοτήτων με βάση το πολυετές πρόγραμμα δράσης 2018-2020. Έγινε επίσης αναφορά στις υπηρεσίες που προσφέρει το Εθνικό Σημείο Επαφής σε όσους αιτητές το επιθυμούν, αλλά και σε τρέχοντα έργα ή έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη “σύλληψή” και ωρίμανση μιας ιδέας μέχρι τη συγγραφή μιας επιτυχημένης Πρότασης.

 

Ξένοι Ομιλητές

 

Είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ένα αριθμό ξένων ομιλητών οι οποίοι έκαναν την ημερίδα ακόμη πιο ενδιαφέρουσα:

  • Η κα. Anita Fassio, από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), αναφέρθηκε στο νέο τρόπο υποβολής προτάσεων για το υποπρόγραμμα περιβάλλον (σε δύο στάδια) και τα κριτήρια αξιολόγησης όπως και αντίστοιχα, τι επικρατεί στο υπο-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα. Η κα. Fassio παρουσίασε επίσης τα χαρακτηριστικά των εμπορικά αξιοποιήσιμων έργων (close-to-market) και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επενδύσεων αυτών για την ΕΕ, δίνοντας και παραδείγματα έργων LIFE με εμπορική αξία. Ένα παράδειγμα ήταν το έργο LIFE Herotile, στο πλαίσιο του οποίου δημιουργήθηκαν κεραμίδια σε ένα καινούργιο σχήμα για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
  • Ο κος. Νίκος Κασίνης από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, αναφέρθηκε στο τρέχον έργο LIFE Bonelli eastMed (LIFE17 NAT/GR/000514), στο οποίο, η υπηρεσία του αποτελεί εταίρο. Στόχος του Έργου είναι η αντιμετώπιση των μεγαλύτερων απειλών για τους πληθυσμούς σπιζαετού (Aquila fasciata*) σε Ελλάδα και Κύπρο με συντονισμένες δράσεις μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία του δικτύου Ανατολικής Μεσογείου για το σπιζαετό (EMBoNet), εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης των τοπικών πληθυσμών του είδους. Στην Κύπρο απαντάται σε 4 Ζώνες Ειδικής Προστασίας και υπολογίζεται στα 50 περίπου ζεύγη.
  • Ο κος. Πάμπος Χαραλάμπους, από την Εταιρεία ATLANTIS Consulting Cyprus Ltd, αναφέρθηκε στην εμπειρία της Μικρομεσαίας επιχείρησης του στο Πρόγραμμα LIFE και συγκεκριμένα σε 5 έργα LIFE. Σε 3 από τα 5 έργα, είχαν καθοριστικό και συμβουλευτικό ρόλο για τη συμμόρφωση του Τμήματος Περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση της Κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία για τον Περιβαλλοντικό Θόρυβο [CYNOISE (LIFE02 TCY/CY/018)], την προώθηση της προστασίας των περιοχών ΦΥΣΗ 2000 [COMANACY (LIFE04 NAT/CY/000013)] και στην τεκμηρίωση της συμβολής εξωτερικών επιδράσεων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας [PM3 (LIFE09 ENV/CY/000252)]. Μέσα από τα 3 προαναφερθέντα έργα που υλοποιήθηκαν, η Κυπριακή νομοθεσία εναρμονίστηκε με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως για τον περιβαλλοντικό θόρυβο 2002/49/ΕΚ , τη διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), την Προστασία των Άγριων Πτηνών (2009/147/ΕΚ)και για την Ποιότητα του Αέρα (2008/50/ΕΚ). Η εμπειρία από την υλοποίηση των εν λόγω έργων, βοήθησε στην απόκτηση εμπειριών και τεχνογνωσίας, στη δικτύωση με άλλα έργα και Κράτη Μέλη και διεύρυνε τις ευκαιρίες για ευρωπαϊκές συνεργασίες. Ο κύριος Παναγιώτου έδωσε και παραδείγματα προς αποφυγήν κατά τη συγγραφή της Πρότασης και συγκεκριμένα ανέφερε: ” Η καλή πρόταση δεν είναι αυτή που κερδίζεται. Είναι αυτή που υλοποιείται πετυχαίνοντας τους τεχνικούς στόχους μέσα στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα”.
  • Η κα. Δάφνη Μαυρομμάτη από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), αναφέρθηκε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, η οποία λειτουργεί ως πρώτος σταθμός – κεντρικό σημείο και υπάρχει συγκεντρωμένη πληροφόρηση, τόσο για τα Ανταγωνιστικά όσο και για τα Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, καθώς και για τα Εθνικά Σχέδια Χορηγιών, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς στην Κύπρο. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα ποσά που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο από τον Πολυετή κοινοτικό Προϋπολογισμό για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και την απορρόφηση κονδυλίων για την περίοδο 2014-2017. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για αποτελεσματική υποβοήθηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και γενικά όλων των φορέων του ευρύτερου ιδιωτικού τομέα για αποτελεσματική, έγκαιρη και πλήρη αξιοποίηση των πόρων που είναι διαθέσιμοι. Με την πλοήγηση στην Πύλη επεξηγήθηκε πώς μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής μηχανής ανεύρεσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και Προσκλήσεων ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να εντοπίσει την κατάλληλη ευκαιρία χρηματοδότησης ώστε να υλοποιήσει ένα έργο, μια ιδέα ή πρότασή του, μέσω της υποβολής προτάσεων. Μέσω της Πύλης, ο ενδιαφερόμενος, μπορεί επίσης να αναζητήσει και να εντοπίσει πιθανούς συνεργάτες όπου αυτό απαιτείται από τους όρους του προγράμματος. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με τη χρήση διαφόρων κριτηρίων όπως θεματική ενότητα, είδος δικαιούχου κ.α.
  • Ο κος. Σταύρος Καμπανέλας από το Enterprise Europe Network Κύπρου (EEN-Cy), αναφέρθηκε στις υπηρεσίες και δραστηριότητες του δικτύου, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται, είναι για θέματα ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και πολιτικής, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, επιχειρηματικής συνεργασίας, πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης και χρηματοδοτικά εργαλεία, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας. Το EEN-Cy είναι η εθνική κοινοπραξία, μέλος του Enterprise Europe Network, που αποτελείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ως συντονιστή και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως μέλη.

 

Εν κατακλείδι η ημερίδα ήταν πολύ εποικοδομητική, με νέους ενδιαφερόμενους φορείς να παρίστανται στην εν λόγω εκδήλωση με αισιόδοξα μηνύματα για την Πρόσκληση του 2019. Επίσης, δόθηκε η ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να κάνουν τις ερωτήσεις που είχαν σχετικά με το Πρόγραμμα LIFE και να πάρουν απαντήσεις από το Εθνικό Σημείο Επαφής αλλά και από τους ξένους ομιλητές.

 

Παρουσιάσεις

 

Μπορείτε να βρείτε όλες τις παρουσιάσεις της ημέρας πιο κάτω:

1. LIFE Programme 2. Role of the NCP 3. Two-stage approach, eligibility criteria and evaluation 4. Close to market Projects 5. Climate Action 6. Environment & Resource Efficiency 7. Nature & Biodiversity 8. Local Authorities in LIFE Projects & Policy Uptake 9. Experience sharing – LIFE Bonelli eastMed 10. Experience sharing – Atlantis Consulting 11. Information Portal for Funding Programmes 12. Activities, Services and Synergies EEN Cy & LIFE Programme 13. Hints & Tips for a successful LIFE Proposal