Αγγλικα

Σκοπός

Photo by: Νίκη Κυπραγόρα

Σκοπός του έργου Cyclamen

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, έχει εξασφαλίσει από τις 15 Δεκεμβρίου 2015 ως επικεφαλής δικαιούχος το έργο “Cyprus Capacity Building for LIFE – Cyclamen” LIFE14 CAP/CY/000006, με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα LIFE.

 

Το εν λόγω έργο οικοδόμησης δυναμικού / ανάπτυξης ικανοτήτων έχει συνολική διάρκεια 48 μήνες και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέρχεται στα €951.828 (100% χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών).

 

Στο έργο περιλαμβάνονται δράσεις ενδυνάμωσης του θεσμού όσο και του Εθνικού Σημείου Επαφής, όπως εκπαίδευση προσωπικού και ενδιαφερόμενων ομάδων ιδιωτικού τομέα, δικτύωση, δημιουργία υπηρεσίας υποστήριξης υποβολής προτάσεων καθώς και διαχείρισης τρεχόντων έργων, και εξειδικευμένης ενημέρωσης. Και όλα αυτά με σκοπό την αύξηση του επιπέδου επιτυχών αιτήσεων χρηματοδότησης για έργα στο πλαίσιο των δύο Υπο-Προγραμμάτων «Περιβάλλον» και «Δράση για το Κλίμα».  Στο πλαίσιο των πιο πάνω δράσεων έχει γίνει και πρόσληψη ειδικού προσωπικού για τη χρονική διάρκεια του έργου.

 

Ο γενικός στόχος του έργου, είναι «Η ενδυνάμωση και η ενίσχυση του Κυπριακού Εθνικού Σημείου Επαφής του Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα – LIFE, για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα και την αύξηση της απορρόφησης κονδυλίων μέσω επιτυχών προτάσεων».

 

Οι ειδικοί στόχοι που αφορούν και το σύνολο του προσωπικού είναι οι ακόλουθοι:

 • Εκπαίδευση και καταρτισμός σε θέματα συγγραφής προτάσεων LIFE και διαχείρισης έργων LIFE
 • Εκπαίδευση και καταρτισμός σε θέματα συγγραφής και διαχείρισης προτάσεων Ολοκληρωμένων Έργων
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση στην προεπισκόπηση (pre screening) προτάσεων
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τρόπο αξιολόγησης προτάσεων
 • Εκπαίδευση σε θέματα ικανοτήτων παρουσίασης και προώθησης των παρεχόμενων υπηρεσιών (marketing)
 • Προβολή και προώθηση του Προγράμματος LIFE μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων και συμμετοχή σε Info days σε διάφορες πόλεις και ΚΜ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ανταλλαγή εμπειριών στον τρόπο με τον οποίο άλλα Εθνικά Σημεία Επαφής χειρίζονται ερωτήματα παντός φύσεως συσχετιζόμενα με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
 • Δημιουργία «Οδηγών Πλοήγησης» και άλλου ενημερωτικού υλικού για το Πρόγραμμα LIFE (άρθρα, newsletters, ανακοινώσεις κ.α.)
 • Συνεργασία και προώθηση της ιδέας για δημιουργία δικτύου Εθνικών Σημείων Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE.
 • Συνεργασία και προώθηση συνεργειών με συγκεκριμένο τομεακό ενδιαφέρον
 • Προώθηση της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων
 • Συνέργειες με άλλους φορείς διαχείρισης κονδυλίων για συγχρηματοδότηση έργων
 • Δημιουργία, παρακολούθηση και αξιολόγηση δεικτών αντικτύπου του έργου
 • Οργάνωση / συμμετοχή σε εργαστήρια, σεμινάρια, συνέδρια

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα κύρια αποτελέσματα που αναμένονται από το έργο «Cyprus Capacity Building for LIFE – Cyclamen» είναι τα ακόλουθα:

 • Αναβάθμιση λειτουργίας του Εθνικού Σημείου Επαφής και παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών / βοηθητικών υπηρεσιών για αύξηση της απορρόφησης της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα LIFE.  Βελτιωμένη συνολική υποστήριξη από το κυπριακό Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος LIFE.
 • Βελτίωση ποιότητας των προτάσεων που υποβάλλονται κάθε χρόνο.
 • Αύξηση του αριθμού των προτάσεων που υποβάλλονται με κύπριο συντονιστή.
 • Λειτουργία ενός υποστηριχτικού εργαλείου – helpdesk που θα παρέχει πληροφορίες / απαντά ερωτήματα σχετικά με υποβολή προτάσεων, διαχείριση τρεχόντων έργων και προώθηση αποτελεσμάτων και βέλτιστων πρακτικών έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, καθώς και συμπληρωματικές δράσεις στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης για μετά το πέρας των έργων (After-life action plans)
 • Δημιουργία «Οδηγών Πλοήγησης» και άλλου ενημερωτικού υλικού για το Πρόγραμμα LIFE (άρθρα, newsletters, ανακοινώσεις κ.α.)
 • Συνεργασίες με άλλους φορείς διαχείρισης κονδυλίων για συγχρηματοδότηση έργων, καθώς και με δίκτυα όπως το European Enterprise Network που αφορούν Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, καινοτομία, επιχειρηματικότητα κ.α.
 • Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων
 • Δημιουργία δικτύου Εθνικών Σημείων Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE.
 • Εκθέσεις, έναρξης, προόδου, ολοκλήρωσης και έκτακτες
 • Οργάνωση και παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα, συγγραφής, διαχείρισης και αξιολόγησης προτάσεων / έργων
 • Ανταλλαγή εμπειριών με άλλα Εθνικά Σημεία Επαφής Κρατών Μελών.
 • Δημιουργία, παρακολούθηση και αξιολόγηση δεικτών αντικτύπου του έργου
 • Οργάνωση / συμμετοχή σε εργαστήρια, σεμινάρια, συνέδρια
 • Δημιουργία μιας σταθερής ομάδας υποστήριξης εντός των ΜΜΕ για σταθερή και συνεχή προώθηση του Προγράμματος LIFE.
 • Προώθηση των αποτελεσμάτων ολοκληρωμένων έργων LIFE και στήριξη μελλοντικών συνεργασιών.
 • Παροχή βοήθειας / υποστήριξη για εξεύρεση πιθανών συνεργατών σε άλλα Κράτη Μέλη.