Αγγλικα

Το Πρόγραμμα LIFE

Photo by: Μαριλένα Κρητιώτου

Τι είναι το Πρόγραμμα LIFE

Αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Στόχος του LIFE είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας μέσω της συγχρηματοδότησης έργων με προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη.

 

Ποιός έχει δικαίωμα συμμετοχής

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι δημόσιοι φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και ιδιωτικές εταιρείες. Ο Συντονιστής Δικαιούχος πρέπει να εδρεύει στην ΕΕ, ενώ οι Συνδικαιούχοι μπορούν να βρίσκονται και σε χώρες εκτός ΕΕ, υπό προϋποθέσεις.

 

Τομείς προτεραιότητας

Στο Πρόγραμμα LIFE καθιερώνονται δύο υπο-προγράμματα για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020 με προϋπολογισμό 3,46 δις €:

Το υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον, με προϋπολογισμό 2,59 δις €, καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:

  • Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων (έργα επίδειξης, πιλοτικά έργα)
  • Φύση και Βιοποικιλότητα (έργα βέλτιστων πρακτικών, έργα επίδειξης, πιλοτικά έργα)
  • Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης)

Το υπο-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα, με προϋπολογισμό 0,86 δις €, καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:

  • Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής (έργα βέλτιστων πρακτικών, έργα επίδειξης, πιλοτικά έργα)
  • Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (έργα βέλτιστων πρακτικών, έργα επίδειξης, πιλοτικά έργα)
  • Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης)

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες παραδοσιακών έργων, το LIFE περιλαμβάνει ολοκληρωμένα έργα, έργα τεχνικής βοήθειας, προπαρασκευαστικά έργα και έργα οικοδόμησης δυναμικού.