Αγγλικα

Το Πρόγραμμα LIFE

Photo by: Μαριλένα Κρητιώτου

Τι είναι το Πρόγραμμα LIFE

Αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Στόχος του LIFE είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας μέσω της συγχρηματοδότησης έργων με προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη.

 

Ποιός έχει δικαίωμα συμμετοχής

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι δημόσιοι φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και ιδιωτικές εταιρείες. Ο Συντονιστής Δικαιούχος πρέπει να εδρεύει στην ΕΕ, ενώ οι Συνδικαιούχοι μπορούν να βρίσκονται και σε χώρες εκτός ΕΕ, υπό προϋποθέσεις.

 

Τομείς προτεραιότητας

Στο Πρόγραμμα LIFE καθιερώνονται τέσσερα υπο-προγράμματα για την περίοδο χρηματοδότησης 2021-2027 με προϋπολογισμό 5,4 δις €:

Κάτω από τη θεματική Περιβάλλον:

  • Φύση και Βιοποικιλότητα
  • Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής

Κάτω από τη θεματική Δράση για το Κλίμα:

  • Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
  • Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες τυπικών έργων δράσεις, το LIFE περιλαμβάνει στρατηγικά έργα για τη φύση, στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα, έργα τεχνικής βοήθειας, άλλες δράσεις και λειτουργικές επιχορηγήσεις.