Αγγλικα

Νέα

Photo by: Γιάννης Ρούσος

January 14 2020
3η Ανοικτή Πρόσκληση: Επιχορήγηση συμμετοχής σε εκδήλωση της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο του Έργου LIFE14 CAP/CY/000006 Cyclamen Capacity Building, το Εθνικό Σημείο Επαφής, σας προσκαλεί να δηλώσετε ενδιαφέρον για επιχορήγηση της συμμετοχής σας σε μια εκδήλωση (συνέδριο, εργαστήριο, σεμινάριο, network event κλπ.) που θα επιλέξετε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

 

Σκοπός της επιχορήγησης, είναι η ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών καθώς και προώθηση της διάδοσης και χρήσης των αποτελεσμάτων των έργων (πιθανή αναπαραγωγή και εμπορευματοποίηση αποτελεσμάτων) που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριος στόχος είναι η ενθάρρυνση των δράσεων δικτύωσης που θα οδηγήσουν σε μελλοντικές διακρατικές συνεργασίες και υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα LIFE.

 

Επιχορήγηση συμμετοχής

 

Το πρόγραμμα επιχορηγεί τη συμμετοχή ενός μόνο ατόμου ανά φορέα/οργανισμό σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για κάλυψη εξόδων ταξιδιού, διαμονής και σίτισης, καθώς και κόστος συμμετοχής εάν υπάρχει (μέγιστο ποσό €1400/άτομο).

 

Αιτήσεις συμμετοχής

 

Αιτήσεις για επιχορήγηση συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν από κυπριακούς φορείς, οι οποίοι, έχουν ήδη επωφεληθεί ή πιθανό να επωφεληθούν μελλοντικά (είναι δικαιούχοι ή πιθανοί αιτούντες) από το Πρόγραμμα LIFE ή LIFE+. Αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβληθούν από κυπριακούς φορείς, που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν πρόταση στο Πρόγραμμα LIFE κατά την επόμενη πρόσκληση (2020), για εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε Κράτη Μέλη.

 

Η αίτηση θα συμπεριλαμβάνει τα πιο κάτω στοιχεία:

  • Σύντομο προφίλ φορέα
  • Λόγους επιλογής και οφέλη συμμετοχής
  • Περιγραφή ιδέας που πρόκειται να υποβληθεί ως πρόταση στο Πρόγραμμα LIFE.

 

Πατήστε εδώ για συμπλήρωση της αίτησης.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, 2020.

 

Η επιχορήγηση θα δίνεται με την επιστροφή του συμμετέχοντα και εφόσον, υποβάλει τη σχετική έκθεση για τη συμμετοχή στην εκδήλωση/διοργάνωση συνοδευόμενη από όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (αποδείξεις /τιμολόγια) και το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ του Εγχειριδίου για Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας (πατήστε εδώ για το σχετικό έντυπο).

 

Σημείωση: Ο αιτητής θα πρέπει να λάβει υπόψη του, το χρονικό περιθώριο που απαιτείται για την εκ των προτέρων εξασφάλιση της απαραίτητης έγκρισης.

 

Κριτήρια επιλογής

 

Η επιλογή θα βασιστεί στα πιο κάτω κριτήρια:

  • Αποδεδειγμένος βαθμός ωριμότητας ιδέας/πρότασης στο Πρόγραμμα LIFE
  • Αναμενόμενα οφέλη
  • Κατά πόσο οι προτάσεις που θα υποβληθούν εμπίπτουν στις προτεραιότητες του Προγράμματος LIFE.

 

Για απορίες ή διευκρινήσεις τηλεφωνήστε στο 22866234 ή στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση cmavronicola@environment.moa.gov.cy.