Αγγλικα

Τι προσφέρουμε

Lifecyclamen
Lifecyclamen
Αξιοποίηση των Ευκαιριών του Προγράμματος Life!
Lifecyclamen
Lifecyclamen
Βελτίωση της Ποιότητας των Υποβληθεισών Προτάσεων.
Lifecyclamen
Lifecyclamen
Ενημερωμένες Πληροφορίες στους Αιτούντες & Δικαιούχους!
Lifecyclamen
Lifecyclamen
Υποβοήθηση στη Δημιουργία Συνεργασιών
Lifecyclamen
Lifecyclamen
Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εργαστηρίων.
Lifecyclamen
Lifecyclamen
Προώθηση Δικτύωσης

Το Έργο

Ο γενικός στόχος του έργου, είναι «Η ενδυνάμωση και η ενίσχυση του Κυπριακού Εθνικού Σημείου Επαφής του Προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα – LIFE, για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα και την αύξηση της απορρόφησης κονδυλίων μέσω επιτυχών προτάσεων».

Βάση Κυπριακών Έργων LIFE

Βρείτε εδώ λεπτομέρειες και παραδοτέα Έργων LIFE με Κύπριο επικεφαλή ή Κύπριο δικαιούχο.