Αγγλικα

Τι προσφέρουμε

Lifecyclamen
Lifecyclamen
Αξιοποίηση των Ευκαιριών του Προγράμματος Life!
Lifecyclamen
Lifecyclamen
Βελτίωση της Ποιότητας των Υποβληθεισών Προτάσεων.
Lifecyclamen
Lifecyclamen
Ενημερωμένες Πληροφορίες στους Αιτούντες & Δικαιούχους!
Lifecyclamen
Lifecyclamen
Υποβοήθηση στη Δημιουργία Συνεργασιών
Lifecyclamen
Lifecyclamen
Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εργαστηρίων.
Lifecyclamen
Lifecyclamen
Προώθηση Δικτύωσης

Το Έργο

Ο γενικός στόχος του έργου, είναι «Η ενδυνάμωση και η ενίσχυση του Κυπριακού Εθνικού Σημείου Επαφής του Προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα – LIFE, για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα και την αύξηση της απορρόφησης κονδυλίων μέσω επιτυχών προτάσεων».