Αγγλικα

Πρόσκληση LIFE 2020

Photo by: Νίκος Κασίνης

Πρόσκληση LIFE

Η Επιτροπή καλεί νομικά πρόσωπα (οντότητες) που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να παρουσιάσουν τις  προτάσεις τους για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του 2020 για επιχορηγήσεις έργων LIFE. Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις για τα δύο υποπρογράμματα LIFE (Υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» και Υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα»).

 

Έκτακτα μέτρα διευκόλυνσης λόγω της πανδημίας COVID-19!

Διαβάστε προσεκτικά πριν ξεκινήσετε την ετοιμασία της Πρότασης σας. Έχει γίνει Προσθήκη στους οδηγούς αίτησης και στο δείγμα του συμβολαίου κάτω από το υποπρόγραμμα Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα για την Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης LIFE 2020.

Προσθήκη στην Πρόσκληση Υποβολής ΠροτάσεωνΚατεβάστε την προσθήκη

 

Υποπρόγραμμα «Περιβάλλον»

 

LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα

Αποτελεί μία από τις τρεις θεματικές προτεραιότητες του υποπρογράμματος για το Περιβάλλον. Θα συγχρηματοδοτήσει έργα βέλτιστων πρακτικών, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης που συμβάλλουν στην εφαρμογή των Οδηγιών για τα Άγρια πτηνά και τους Οικοτόπους και της Κοινοτικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα μέχρι το 2020, και στην εξέλιξη, εφαρμογή και διαχείριση του δικτύου Natura 2000.

Πρόσκληση Υποβολής ΠροτάσεωνΚατεβάστε την αίτηση

 

LIFE Περιβάλλον και Αποδοτική Χρήση Πόρων

Αποτελεί μία από τις τρεις θεματικές προτεραιότητες του υποπρογράμματος για το Περιβάλλον. Θα συγχρηματοδοτήσει δράσεις που αφορούν πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης για την ανάπτυξη, εφαρμογή και επίδειξη πολιτικής ή διαχειριστικών προσεγγίσεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, και στη βελτίωση της γνωστικής βάσης για την ανάπτυξη, εφαρμογή, εκτίμηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας, καθώς και αξιολόγηση και παρακολούθηση των παραγόντων που επηρεάζουν το περιβάλλον εντός και εκτός της Ένωσης. Περιλαμβάνει καινοτόμες τεχνολογίες με δυνατότητα αναπαραγωγής, μεταφοράς ή και ενσωμάτωσης σε καίριες πολιτικές που αφορούν κυρίως το περιβάλλον και την υγεία, την πολιτική και νομοθεσία που προωθεί την αποδοτική χρήση πόρων και το χάρτη πορείας για την αποδοτική χρήση των πόρων στην Ευρώπη.

Πρόσκληση Υποβολής ΠροτάσεωνΚατεβάστε την αίτηση

 

LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση

Αποτελεί μία από τις τρεις θεματικές προτεραιότητες του υποπρογράμματος για το Περιβάλλον. Θα συγχρηματοδοτήσει δράσεις που αφορούν έργα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάχυσης με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης για τα περιβαλλοντικά θέματα καθώς και την εξασφάλιση της υποστήριξης του κοινού και των ομάδων ενδιαφέροντος προς τη χαραχθείσα Κοινοτική πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος. Οι δράσεις στοχεύουν επίσης στην απόκτηση γνώσεων σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και νέων αειφόρων προτύπων κατανάλωσης, στην ενίσχυση της επικοινωνίας, στη διαχείριση, διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών, λύσεων και πρακτικών στον τομέα του περιβάλλοντος, μέσα από πλατφόρμες συνεργασίας και κατάρτισης των ενδιαφερομένων, και τέλος στην ανάπτυξη και διάδοση βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων στη χάραξη πολιτικής για την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση και επιβολή της περιβαλλοντικής Κοινοτικής νομοθεσίας.

Πρόσκληση Υποβολής ΠροτάσεωνΚατεβάστε την αίτηση

 

 

Υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα»

 

LIFE Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής

Αποτελεί μία από τις τρεις θεματικές προτεραιότητες του υποπρογράμματος Δράση για το Κλίμα το οποίο θα συγχρηματοδοτήσει δράσεις για έργα βέλτιστης πρακτικής, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης, τα οποία α) θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, β) θα συνεισφέρουν στην εφαρμογή και ανάπτυξη της Κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας σχετικά με το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, μαζί με την ενσωμάτωσή της σε όλους τους τομείς πολιτικής, και ιδίως με την ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη προσεγγίσεων στην πολιτική ή στη διαχείριση, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, γ) θα βελτιώσουν τη γνωστική βάση για την ανάπτυξη, εκτίμηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και εφαρμογή αποτελεσματικών ενεργειών και μέτρων μετριασμού, ενισχύοντας την εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, δ) θα διευκολύνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, όπως για τις στρατηγικές και τα σχέδια δράσης για το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, και ε) θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, κατάλληλων για αναπαραγωγή, μεταφορά ή ενσωμάτωση σε άλλους τομείς και πολιτικές.

 

LIFE Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Αποτελεί μία από τις τρεις θεματικές προτεραιότητες του υποπρογράμματος Δράση για το Κλίμα το οποίο θα συγχρηματοδοτήσει δράσεις για έργα βέλτιστης πρακτικής, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης, τα οποία α) θα συμβάλουν στις προσπάθειες ενίσχυσης  της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, β) θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή της Κοινοτικής πολιτικής για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης και της ενσωμάτωσής της σε όλους τους τομείς πολιτικής, μέσω της ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης προσεγγίσεων πολιτικής ή διαχείρισης, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, οικοσυστημικών προσεγγίσεων, γ) θα βελτιώσουν τη γνωστική βάση για την ανάπτυξη, εκτίμηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δίνοντας προτεραιότητα σε οικοσυστημικές προσεγγίσεις που ενισχύουν την ικανότητα εφαρμογής αυτών των γνώσεων στην πράξη, δ) θα διευκολύνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, όπως για τις στρατηγικές και τα σχέδια δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, δίνοντας προτεραιότητα, όπου ενδείκνυται σε οικοσυστημικές προσεγγίσεις, και ε) θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, κατάλληλων για αναπαραγωγή, μεταφορά ή ενσωμάτωση σε άλλους τομείς και πολιτικές.

 

LIFE Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση

Αποτελεί μία από τις τρεις θεματικές προτεραιότητες του υποπρογράμματος Δράση για το Κλίμα το οποίο θα συγχρηματοδοτήσει έργα για δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάχυσης με στόχο την ευαισθητοποίηση για θέματα κλιματικής αλλαγής, καθώς και την εξασφάλιση της υποστήριξης του κοινού και των ομάδων ενδιαφέροντος προς τη χαραχθείσα Κοινοτική πολιτική στον τομέα του κλίματος. Τα έργα θα στοχεύουν επίσης στην απόκτηση γνώσεων σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και νέων αειφόρων προτύπων κατανάλωσης, στην ενίσχυση της επικοινωνίας, στη διαχείριση, διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών, λύσεων και πρακτικών στον τομέα του περιβάλλοντος, μέσα από πλατφόρμες συνεργασίας και κατάρτισης των ενδιαφερομένων, και τέλος στην ανάπτυξη και διάδοση βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων στη χάραξη πολιτικής για την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση και επιβολή της περιβαλλοντικής Κοινοτικής νομοθεσίας.

Πρόσκληση Υποβολής ΠροτάσεωνΚατεβάστε την αίτηση

 

 

LIFE Ολοκληρωμένα Έργα

 

LIFE Ολοκληρωμένα Έργα στο Υποπρόγραμμα Περιβάλλοντος

Ολοκληρωμένα έργα στο πλαίσιο του υποπρογράμματος για το Περιβάλλον είναι μεγάλης κλίμακας έργα (περιφερειακής, πολύ-περιφερειακής, εθνικής ή πολυεθνικής κλίμακας) που υλοποιούν περιβαλλοντικά σχέδια ή στρατηγικές που απαιτούνται από την περιβαλλοντική Κοινοτική νομοθεσία, που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με άλλες Κοινοτικές δράσεις ή από τις αρχές των κρατών μελών, κυρίως στους τομείς της φύσης (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000), των υδάτων, των αποβλήτων και του αέρα, και τα οποία εξασφαλίζουν ταυτόχρονα τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και προάγουν το συντονισμό και την κινητοποίηση τουλάχιστον ακόμα μίας σχετικής  πηγής χρηματοδότησης (Κοινοτικής, εθνικής ή ιδιωτικής).

 

LIFE Ολοκληρωμένα Έργα στο Υποπρόγραμμα Κλίμα

Ολοκληρωμένα έργα στο πλαίσιο του υποπρογράμματος Δράση για το Κλίμα είναι μεγάλης κλίμακας έργα (περιφερειακής, πολύ-περιφερειακής, εθνικής ή πολυεθνικής κλίμακας) που υλοποιούν περιβαλλοντικά σχέδια δράσης για το κλίμα, στρατηγικές ή χάρτες πορείας που απαιτούνται από την Κοινοτική νομοθεσία για το κλίμα, που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με άλλες Κοινοτικές δράσεις ή από τις αρχές των κρατών μελών, κυρίως στους τομείς του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και προάγοντας το συντονισμό και την κινητοποίηση τουλάχιστον ακόμα μίας σχετικής πηγής χρηματοδότησης (Κοινοτικής, εθνικής ή ιδιωτικής).

Πρόσκληση Υποβολής ΠροτάσεωνΚατεβάστε την αίτηση

 

 

Προπαρασκευαστικά Έργα LIFE

 

Προπαρασκευαστικά Έργα LIFE

Τα προπαρασκευαστικά έργα (υποπρόγραμμα για το Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα) καλύπτουν ειδικές ανάγκες για την ανάπτυξη και εφαρμογή της Κοινοτικής πολιτικής και της νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος ή του κλίματος. Τα συγκεκριμένα θέματα αναφέρονται στον οδηγό εφαρμογής.

Πρόσκληση Υποβολής ΠροτάσεωνΚατεβάστε την αίτηση

 

 

 

Έργα LIFE Τεχνικής Υποστήριξης

 

Έργα LIFE Τεχνικής Υποστήριξης

Τα έργα Τεχνικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο των υποπρογραμμάτων Περιβάλλοντος και Δράσης για το Κλίμα, προσφέρουν οικονομική στήριξη για την προετοιμασία Ολοκληρωμένων Έργων LIFE. Τα έργα Τεχνικής Υποστήριξης πρέπει να στοχεύουν στην προετοιμασία μελλοντικών Ολοκληρωμένων έργων και ο αιτητής δεν μπορεί να είναι από κράτος μέλος που έχει ήδη λάβει χρηματοδότηση για έργο Οικοδόμησης Δυναμικού το οποίο τρέχει, τουλάχιστον, εν μέρει παράλληλα με το έργο Τεχνικής Υποστήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες και για τα σχετικά έγγραφα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Funding and tender opportunities.

 

 

Έργα των ΜΚΟ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (NGO4GD)

NGO4GD

Η εν λόγω Πρόσκληση στοχεύει σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος ή/και του κλίματος σε επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ και δημοσιεύθηκε σε μια περίοδο όπου οι περισσότεροι έχουν υποστεί απώλειες εσόδων ως αποτέλεσμα της κρίσης του COVID-19. Σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των ΜΚΟ να κινητοποιήσουν και να ενισχύσουν τη συμμετοχή και τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών ως προς την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ.

Πρόσκληση Υποβολής ΠροτάσεωνΚατεβάστε την αίτηση Προσθήκη στην Πρόσκληση Υποβολής ΠροτάσεωνΚατεβάστε την προσθήκη

 

 

Operating Grants for NGOs

 

Operating Grants for NGOs

Τα Operating Grants στηρίζουν Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) οι οποίοι εκτελούν δράσεις σε τουλάχιστον 3 κράτη μέλη. Η επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Operating Grants θα ανακοινωθεί την Άνοιξη του 2021. Για σκοπούς αναφοράς και μόνο, μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση του 2019 πιο κάτω.

Πρόσκληση Υποβολής ΠροτάσεωνΚατεβάστε την αίτηση