Αγγλικα

Πρόσκληση LIFE 2022

Photo by: Νίκος Κασίνης

Πρόσκληση LIFE

Η Επιτροπή καλεί νομικά πρόσωπα (οντότητες) που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να παρουσιάσουν τις  προτάσεις τους για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του 2022 για επιχορηγήσεις έργων LIFE. Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις για τα τέσσερα υποπρογράμματα LIFE: Φύση & Βιοποικιλότητα, Κυκλική Οικονομία & Ποιότητα Ζωής, Μετριασμός & Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας.

 

Υποπρόγραμμα «Φύση και Βιοποικιλότητα»

Το υπο-πρόγραμμα Φύση και Βιοποικιλότητα στοχεύει στην προστασία και την αποκατάσταση της φύσης της Ευρώπης, καθώς και στην αναστολή και αναστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας και θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί έργα διατήρησης της φύσης, ιδίως στους τομείς της βιοποικιλότητας, των οικοτόπων και των ειδών. Μάθετε περισσότερα εδώ. 

 

Υποπρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής»

Το υπο-πρόγραμμα Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής διευκολύνει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, μη τοξική, ενεργειακά αποδοτική και ανθεκτική στο κλίμα οικονομία κα ενισχύει την προστασία, την αποκατάσταση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, είτε μέσω άμεσων παρεμβάσεων ή με την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των παραπάνω στόχων σε άλλες πολιτικές. Μάθετε περισσότερα εδώ. 

 

Υποπρόγραμμα «Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»

Το υπο-πρόγραμμα Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή συμβάλει στη μετάβαση προς μια οικονομία βιώσιμη, ενεργειακά αποδοτική, βασισμένη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό στην αειφόρο ανάπτυξη. Μάθετε περισσότερα εδώ. 

 

Μετριασμός στην Κλιματική Αλλαγή

Περιλαμβάνει έργα στον τομέα της γεωργίας, χρήσης γης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης. Συγχρηματοδοτεί δράσεις για έργα βέλτιστης πρακτικής, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης, τα οποία θα συμβάλουν α) στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, β) στην εφαρμογή και ανάπτυξη της Κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας και γ) στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και λύσεων. Το υπο-πρόγραμμα προωθεί επίσης ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την εφαρμογή στρατηγικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και σχεδίων δράσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Το Πρόγραμμα LIFE συγχρηματοδοτεί έργα στον τομέα της αστική προσαρμογής και στον σχεδιασμό χρήσης γης, στην ανθεκτικότητα των υποδομών, στην αειφόρο διαχείριση των υδάτων σε περιοχές που είναι επιρρεπείς στην ξηρασία, της διαχείρησης πλημμύρων και παράκτια διαχείριση, της ανθεκτικότητας του τομέα γεωργίας, δασοκομίας και τουρισμού και / ή η υποστήριξη των υπερπόντιων εδαφών της ΕΕ (ετοιμότητα για ακραία καιρικά φαινόμενα). Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση

Το LIFE συγχρηματοδοτεί έργα που προωθούν το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα, τις βιώσιμες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την οικοδόμηση δυναμικού, την απόκτηση γνώσης και τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών σε θέματα που αφορούν τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

 

Αποτελεί μία από τις τρεις θεματικές προτεραιότητες του υποπρογράμματος Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή το οποίο θα συγχρηματοδοτήσει έργα για δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάχυσης με στόχο την ευαισθητοποίηση για θέματα κλιματικής αλλαγής, καθώς και την εξασφάλιση της υποστήριξης του κοινού και των ομάδων ενδιαφέροντος προς τη χαραχθείσα Κοινοτική πολιτική στον τομέα του κλίματος. Τα έργα θα στοχεύουν επίσης στην απόκτηση γνώσεων σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και νέων αειφόρων προτύπων κατανάλωσης, στην ενίσχυση της επικοινωνίας, στη διαχείριση, διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών, λύσεων και πρακτικών στον τομέα του περιβάλλοντος, μέσα από πλατφόρμες συνεργασίας και κατάρτισης των ενδιαφερομένων, και τέλος στην ανάπτυξη και διάδοση βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων στη χάραξη πολιτικής για την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση και επιβολή της περιβαλλοντικής Κοινοτικής νομοθεσίας. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

Υποπρόγραμμα «Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας»

Το υπο-πρόγραμμα Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας, το οποίο έχει προϋπολογισμό σχεδόν 1 δις Ευρώ για την περίοδο 2021 – 2027, υποστηρίζει την υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται έργα που εστιάζουν στην οικοδόμηση δυναμικού και στη διάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων, καινοτόμων τεχνικών, μεθόδων και λύσεων για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προς την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Μάθετε περισσότερα εδώ. 

 

Λειτουργικές Επιχορηγήσεις για ΜΚΟ

Οι Λειτουργικές Επιχορηγήσεις στηρίζουν Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) οι οποίοι ασχολούνται με την ανάπτυξη και εφαρμογή της Κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας και οι οποίοι δραστηριοποιούνται πρωτίστως στον τομέα του περιβάλλοντος ή της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας. Μάθετε περισσότερα εδώ. 

 

Στρατηγικά Έργα Φύσης (SNAP)

Έργα που υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, εφαρμόζοντας συνεκτικά προγράμματα δράσης στα κράτη μέλη, προκειμένου να ενσωματώσουν αυτούς τους στόχους και προτεραιότητες σε άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα, μεταξύ άλλων μέσω της συντονισμένης εφαρμογής του κατά προτεραιότητα πλαίσια δράσης (ΠΔΠ) που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Μάθετε περισσότερα εδώ. 

 

Στρατηγικά Ολοκληρωμένα Έργα (SIP)

Έργα που υλοποιούν, σε περιφερειακή, πολυπεριφερειακή, εθνική ή διακρατική κλίμακα, περιβαλλοντικές ή κλιματικές στρατηγικές ή σχέδια δράσης που αναπτύσσονται από τις αρχές των κρατών μελών και απαιτούνται από ειδική περιβαλλοντική, κλιματική ή σχετική ενεργειακή νομοθεσία ή πολιτική της Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι εμπλέκονται τα ενδιαφερόμενα μέρη και προωθεί τον συντονισμό και την κινητοποίηση τουλάχιστον μιας άλλης πηγής χρηματοδότησης από την Ένωση, εθνική ή ιδιωτική. Μάθετε περισσότερα εδώ. 

 

Έργα Τεχνικής Βοήθειας (TA)

Έργα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη ικανότητας συμμετοχής σε standard action projects, την προετοιμασία Στρατηγικών Έργων Φύσης (SNAP) και Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Έργων (SIP), την προετοιμασία πρόσβασης σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης ή άλλα απαραίτητα μέτρα για την προετοιμασία αναβάθμιση ή αναπαραγωγή αποτελεσμάτων από άλλα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα LIFE, τα προηγούμενα προγράμματα ή άλλα ενωσιακά προγράμματα, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του προγράμματος LIFE. Τέτοια έργα μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των αρχών των κρατών μελών για την αποτελεσματική συμμετοχή στο πρόγραμμα LIFE. Μάθετε περισσότερα εδώ. 

 

Άλλες Δράσεις και Χρηματοδοτικά Εργαλεία (OAG)

Άλλες δράσεις συμπεριλαμβανομένων συντονισμού και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη διάδοση πληροφοριών και γνώσεων και την ευαισθητοποίηση για τη στήριξη της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυξημένης ενεργειακής απόδοσης. Μάθετε περισσότερα εδώ.