Αγγλικα

Νέα

Photo by: Γιάννης Ρούσος

May 09 2024
Στην Κύπρο διοργανώθηκε το 4ο Βιογεωγραφικό Σεμινάριο για την περιοχή της Μεσογείου

To Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, διοργάνωσαν μεταξύ 17 –19 Απριλίου 2024, το 4ο Βιογεωγραφικό Σεμινάριο για την περιοχή της Μεσογείου. 

 Στο σεμινάριο συμμετείχαν περίπου 90 σύνεδροι από 8 χώρες της μεσογειακής βιογεωγραφικής περιοχής (Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία και Ισπανία), από εθνικές και περιφερειακές αρχές προστασίας της φύσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, αλλά και ΜΚΟ, ενδιαφερόμενους φορείς και την επιστημονική κοινότητα.

Στα πλαίσια του Σεμιναρίου συζητήθηκαν θέματα που συνδέονται με τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 και την εφαρμογή των Οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους. Ειδικότερα αναφέρθηκαν θέματα αφορούσαν στις εθνικές δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα, τη διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και τη θέσπιση ειδικών στόχων διατήρησης και ευνοϊκών τιμών αναφοράς για είδη και τύπους οικοσυστημάτων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών Προστασίας της Φύσης.

Επίσης, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE στην Κύπρο (έργο LIFE Cyclamen) διοργάνωσε Εκδήλωση Δικτύωσης «Knowledge MarketPresentation of LIFE– and other projects». Κατά τη διάρκειά της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 30 συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά έργα, έγινε ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε σχέση με τις θεματικές «φύση/βιοποικιλότητα» και «κλιματική αλλαγή», ενώ συζητήθηκαν τρόποι για πιο αποτελεσματική διάχυση των αποτελεσμάτων των συγχρηματοδοτούμενων έργων.