Αγγλικα

Το Έργο Cyclamen

Photo by: Νίκη Κυπραγόρα

Τί είναι το έργο Cyclamen

Το έργο Cyclamen εντάσσεται στο πρόγραμμα LIFE Capacity Building και θα τρέξει για 48 μήνες ξεκινώντας από τις 15/12/2015. Συντονιστής και επικεφαλής δικαιούχος του έργου είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Συντονιστής του έργου θα είναι η Λειτουργός Περιβάλλοντος Μαριλένα Παπασταύρου, η οποία είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE.

 

Το έργο Cyclamen έχει σαν στόχο να ενισχύσει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους πιθανούς Κύπριους αιτητές στο Πρόγραμμα LIFE, ούτως ώστε να βελτιωθεί η απόδοσή τους, τόσο από πλευράς αριθμών όσο και από πλευράς ποιότητας των προτάσεων. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι το Κυπριακό Σημείο Επαφής για το LIFE θα αυξήσει την βιωσιμότητα του και θα ενδυναμώσει τις δυνατότητες των πόρων που διαθέτει. Αυτό θα γίνει κατορθωτό μέσω του έργου Cyclamen μέσα από δύο τρόπους: από τη μια βελτιώνοντας τις υφιστάμενες δεξιότητες και από την άλλη αναπτύσσοντας νέες ικανότητες και χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους και τρόπους προσέγγισης. Αυτά θα αυξήσουν τις εθνικές δυνατότητες υποβολής επιτυχών αιτήσεων για χρηματοδότηση έργων κάτω από τα υποπρογράμματα «Περιβάλλον» και «Δράση για το Κλίμα», με αποτέλεσμα το όφελος τόσο της Κύπρου όσο και της ΕΕ.

 

Για τις ανάγκες του έργου έχει συσταθεί μια ομάδα τεσσάρων εμπειρογνωμόνων:

  • Εμπειρογνώμονας σε θέματα Φύσης και Βιοποικιλότητας
  • Εμπειρογνώμονας σε θέματα Περιβάλλοντος και Αποδοτικής Χρήσης Πόρων
  • Εμπειρογνώμονας σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής
  • Εμπειρογνώμονας σε θέματα Επικοινωνίας

 

Η ομάδα του Cyclamen προσφέρει στους αιτητές του LIFE καθοδήγηση κατά την ετοιμασία και την υποβολή των προτάσεων, όπως και στήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την διάρκεια διεκπεραίωσης των έργων. Βοηθά επίσης τους αιτητές να εκμεταλλευθούν οποιεσδήποτε ευκαιρίες απορρέουν από τα αποτελέσματα του έργου.  Το έργο προϋποθέτει εκπαιδεύσεις, σεμινάρια και συναντήσεις που στόχο έχουν την απόκτηση δεξιοτήτων που θα είναι χρήσιμες ακόμα και μετά την λήξη του εν λόγω έργου. Επίσης το έργο θα συμβάλει και στην προώθηση δημιουργίας εταιρικών σχημάτων, στην συνεργασία μεταξύ των αρχών και των άλλων εμπλεκομένων μερών, όπως και στην συνεργασία με διεθνείς προτάσεις έργων και την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην συγχρηματοδότηση έργων.