Αγγλικα

Δράσεις

Photo by: Νίκη Κυπραγόρα

Δράση Α1: Προετοιμασία τεχνικών εγγράφων, διοικητικές ή νομικές διαδικασίες

Tο Τμήμα Περιβάλλοντος, ως δικαιούχος του έργου, θα καθιερώσει και θα τυποποιήσει ένα συνεκτικό τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Σημείου Επαφής LIFE καθώς και ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του έργου. Επιπλέον, θα πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές για την προετοιμασία ενός Ολοκληρωμένου Έργου LIFE, ενώ παράλληλα θα διεξάγονται όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και εξωτερικών αναθέσεων για συγκεκριμένες εργασίες.

 

Δράση Α2: Προσωπικό για το NCP

Το υφιστάμενο προσωπικό του Εθνικού Σημείου Επαφής (National Contact Point – NCP) θα αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό με πλήρη απασχόληση για τη λειτουργία του NCP. Επίσης, θα προσληφθεί νέο προσωπικό με στόχο την απόκτηση τεχνικής επάρκειας, τόσο σε Παραδοσιακά όσο και σε Ολοκληρωμένα έργα. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν ένας Εμπειρογνώμονας Επικοινωνίας, ένας Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής, και δύο Εμπειρογνώμονες για το Υποπρόγραμμα Περιβάλλον (ένας για θέματα «Φύσης & Bιοποικιλότητας» και ένας για θέματα «Αποδοτικής Χρήσης Πόρων»).

 

A3: Εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια για το προσωπικό του δικαιούχου

Στη δράση αυτή συμπεριλαμβάνονται εκπαιδεύσεις και εργαστήρια που στοχεύουν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις απαραίτητες δεξιότητες του προσωπικού του NCP για άμεση και ενεργητική συμβουλευτική παροχή προς τους αιτούντες. Θα παρασχεθούν όλες οι απαραίτητες τεχνικές ικανότητες και γνώσεις για το πρόγραμμα LIFE μέσα από εκπαιδεύσεις όπως, «Πώς να ετοιμαστεί μια πρόταση για Ολοκληρωμένο Έργο», «Πώς να ετοιμάσεις μια πρόταση» και «Πώς να διαχειριστείς ένα έργο».

 

Δράση Α4: Twinnings

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τα LIFE NCPs άλλων κρατών μελών με στόχο την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών για τον τρόπο διαχείρισης ερωτημάτων, την προεπισκόπηση προτάσεων, για θέματα διαχείρισης χρόνου κλπ. Τα Twinnings θα δώσουν έμφαση στην απόκτηση τεχνογνωσίας τόσο για τα Παραδοσιακά έργα όσο και για τα Ολοκληρωμένα.

 

Δράση A5: Προσεγγίσεις “Train-the-Trainer”  

Το LIFE NCP θα εκπαιδευτεί σε συμπληρωματικές δεξιότητες όπως “Presentation & moderation” και “Προώθηση υπηρεσιών” καθώς και εκπαιδεύσεις με αξιολογητές σε “Εικονικές Αξιολογήσεις”. Οι δραστηριότητες αυτές θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα των εκπαιδευτών στην προ-εξέταση πιθανών προτάσεων.

 

Δράση A6: Δραστηριότητες ενημέρωσης δημόσιων φορέων

Το NCP θα διενεργεί 4 ενημερωτικές ημερίδες ετησίως σε όλες τις επαρχίες (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο), καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα πιθανών υποψηφίων (ΜΚΟ, πανεπιστήμια, κυβερνητικά τμήματα/υπηρεσίες κλπ). Το NCP επίσης θα επιδιώξει να συμμετάσχει σε κοινές ενημερωτικές ημερίδες με άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης (π.χ. Διαρθρωτικά ταμεία, «Horizon 2020»).Παράλληλα θα ενημερώνει και θα συντονίζει εμπλεκόμενους φορείς που θα συμμετάσχουν σε Ολοκληρωμένα Έργα (Κυβερνητικά τμήματα, αρμόδιες αρχές για το Ταμείο Αλιείας, Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, Επαρχιακές Διοικήσεις, τοπικές αρχές, ΜΚΟ και σημαντικές επιστημονικές ενώσεις/οργανισμούς, αναπτυξιακούς φορείς, η Αρμόδια αρχή για τα Ταμεία Συνοχής & Διαρθρωτικά ταμεία, ιδιοκτήτες γης κλπ.)

 

Δράση A7: Γραφείο Υποστήριξης

Η Δράση αυτή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του NCP για την ενίσχυση της ποιότητας των προτάσεων. Η υπηρεσία που παρέχεται μέσω του γραφείου υποστήριξης δεν θα είναι απλά μια υπηρεσία τηλεφωνικού κέντρου για ερωτήματα και επίλυση “προβλημάτων” λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των προτάσεων. Το NCP προβλέπει την παροχή μεθοδικής και περιεκτικής βοήθειας σε 3 επίπεδα: συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων, υποστήριξη διαχείρισης των συνεχιζόμενων έργων, και τέλος υποστήριξη για το “after-life” των έργων, δηλαδή αναζήτηση δυνατοτήτων εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων των έργων και υιοθέτησής τους από το δημόσιο τομέα και σχετικούς πολιτικούς φορείς.

 

Η παροχή βοήθειας στη μετάδοση των αποτελεσμάτων και των τελικών προϊόντων των έργων και η επικερδής εκμετάλλευσή τους (π.χ. κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας, ανάπτυξη προϊόντων και μάρκετινγκ, κλπ) θα πραγματοποιηθεί μέσω ενεργούς διασύνδεσης με πλατφόρμες και δίκτυα όπως το EEN, INNEON, Business Angels, IPR-Helpdesk κλπ. Επίσης, θα ετοιμαστεί ένας ανεπίσημος οδηγός “hints-&-tips” με τη μορφή φυλλαδίου.

 

Δράση A8: Οικονομική και τεχνική κατάρτιση στη διαχείριση των εν εξελίξει έργων

Το προσωπικό του NCP θα καταρτιστεί στη διαχείριση των εν εξελίξει έργων, ενώ παράλληλα θα περιλαμβάνονται/συμμετέχουν και ενδιαφερόμενοι φορείς/δικαιούχοι.

 

Δράση A9: Προώθηση ενός Κοινού Έργου – EU LIFE network με άλλα NCPs

Ένα σημαντικό ορόσημο αυτού του έργου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και η προώθηση της ιδέας για τη δημιουργία ενός πιο δομημένου LIFE NCP Network ακολουθώντας το παράδειγμα του Horizon 2020 NCP Networks, και αυτό προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι μέσα από κοινές δραστηριότητες και βέλτιστες πρακτικές.

 

Ο κύριος στόχος είναι η προώθηση της ιδέας ενός κοινού έργου που μακροπρόθεσμα:

  • θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα εργαλεία (όπως η ιστοσελίδα του δικτύου, το σύστημα αναζήτησης συνεργατών και άλλα υλικά επικοινωνίας),
  • θα μεγιστοποιήσει την ευαισθητοποίηση για το δίκτυο LIFE NCP μέσα από κοινές εκδηλώσεις και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο, και
  • θα τυποποιήσει τις δεξιότητες δικτύωσης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσα από την παροχή στοχευμένης εκπαίδευσης, twinnings, ανταλλαγών προσωπικού και ενός χάρτη παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Δράση A10: Συνεργασία με εθνικούς εκπροσώπους άλλων δικτύων

Θα αναζητηθούν συνεργασίες και συνέργειες με τους εκπροσώπους των άλλων δικτύων που σχετίζονται με το περιβάλλον, όπως το H2020 SC5 NCP, EEN Sector Group Environment, COSME, CIP, Business Angels, EEA grants και τα διαρθρωτικά ταμεία.

 

Δράση A11: Δικτύωση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συντονισμός έργου

Θα πραγματοποιηθούν δράσεις δικτύωσης (για προετοιμασία, σύνταξη και υλοποίηση έργων LIFE, συμπεριλαμβανομένων και ολοκληρωμένων έργων IP) μέσα από τη συμμετοχή στο “Green Week” των έργων LIFE, στις εναρκτήριες εκδηλώσεις διάφορων έργων LIFE και σε συναντήσεις ανάμεσα σε ‘νέους’ συντονιστές έργων και ‘παλιούς’.

 

Δράση Α12: Εξοπλισμός

Από τα πρώτα κιόλας στάδια του έργου, το NCP θα εξασφαλίσει την προμήθεια και αγορά όλου του αναγκαίου εξοπλισμού (π.χ. υπολογιστές, προβολέα, οθόνη παρουσίασης), που θα επιτρέψει την τεχνολογικά σύγχρονη παροχή υπηρεσιών και την επίτευξη των στόχων του έργου.

 

Δράση Α13: Ανταλλαγή εμπειριών και αποτελεσμάτων μεταξύ των έργων LIFE

Η δράση θα περιλαμβάνει ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών, και διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων LIFE σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το NCP προγραμματίζει εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της φιλοξενίας των δικαιούχων LIFE από άλλα κράτη μέλη, και προβλέπει τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις της ΕΕ για Κύπριους δικαιούχους. Αυτές οι ενέργειες θα διευκολύνουν τη δικτύωση οδηγώντας έτσι σε πολυεθνικές συνεργασίες. Οι  Δράσεις αυτές θα ενισχύσουν τη διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων, όπως και την επαναληψιμότητα και εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων των Κυπρίων δικαιούχων στο εξωτερικό και αντίστροφα.

 

Δράση B1: Θέσπιση διαδικασίας παρακολούθησης

Η παρακολούθηση των επιπτώσεων των δράσεων του έργου θα είναι μια συνεχής διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί εμφανής πρόοδος και βελτίωση κατά τη διάρκεια του έργου καθώς και μετά τη λήξη του. Η παρακολούθηση θα αποτελέσει το μέσο για τον αναπροσανατολισμό ή και την προσαρμογή δράσεων και δραστηριοτήτων, εάν και εφόσον απαιτηθεί.

 

Δράση Β2: Διαμόρφωση Δεικτών

Θα διαμορφωθούν κατάλληλοι δείκτες για τον καθορισμό σημείου αναφοράς και μέτρηση της προόδου του έργου και των αποτελεσμάτων του, στη μέση του έργου, στη λήξη, καθώς και δύο χρόνια μετά το τέλος του έργου. Εκτός από τους προτεινόμενους δείκτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα χρησιμοποιηθούν και καινούργιοι συναφείς δείκτες.

 

Δράση Β3: Καταγραφή και παρακολούθηση των δεικτών

Οι καθορισμένοι δείκτες θα παρακολουθούνται και οι τιμές τους θα καταγράφονται σε τέσσερα διακριτά «χρονικά σημεία» του έργου.

 

Δράση Β4: Ανασκόπηση των δεικτών και ενδεχόμενη προσαρμογή

Σε καθορισμένα χρονικά σημεία θα ετοιμάζεται μια σύντομη έκθεση που θα παρακολουθεί την κατάσταση του έργου και θα επισημαίνει την ανάγκη για προσαρμογές.

 

Δράση C1: Μέσα ενημέρωσης

Η επικοινωνία στο πλαίσιο του έργου έχει πολλαπλούς στόχους. Από τη μια να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να περάσει το μήνυμα της ενεργούς συμμετοχής, και από την άλλη να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για το LIFE ως μέσο ανάπτυξης περιβαλλοντικών πολιτικών και βελτίωσης του πλαισίου περιβαλλοντικής πολιτικής. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσα από δελτία τύπου, συναντήσεις και επισκέψεις με δημοσιογράφους, άρθρα εφημερίδων και διαφημίσεις που θα απευθύνονται στους πιθανούς δικαιούχους (ΜΚΟ, ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιες αρχές, κλπ.) και θα καταπιάνονται με διάφορα ζητήματα για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, θα εισαχθούν ενημερωτικά φυλλάδια στον ημερήσιο τύπο που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό όλων των ηλικιών, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις στην εθνική τηλεόραση και σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Οι δραστηριότητες αυτές αναμένεται να ενισχύσουν την εφαρμογή του προγράμματος LIFE στην Κύπρο, αυξάνοντας τελικά την συνολική ποιότητα και ποσότητα των έργων LIFE.

 

Δράση C2: Εκδηλώσεις

Αυτή η δράση θα περιλαμβάνει συναντήσεις με ομάδες ενδιαφέροντος και ξεναγήσεις σε περιοχές όπου έχουν υλοποιηθεί δράσεις μέσα από έργα LIFE. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν “Open Days/Info Days” για τα έργα LIFE που θα στοχεύουν συγκεκριμένους φορείς και δυνητικούς δικαιούχους. Οι εκδηλώσεις αυτές θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη μετάδοση των αποτελεσμάτων από άλλα έργα LIFE σε αντίστοιχες ομάδες ενδιαφερομένων και θεσμικά όργανα. Οι δραστηριότητες δημόσιας εμπλοκής και επιρροής των ενδιαφερόμενων φορέων θα συμβάλουν στην οικοδόμηση του συναισθήματος της «Ενότητας της ΕΕ», προβάλλοντας έτσι την Ευρωπαϊκή προέλευση και τη βαρύτητα της χρηματοδότησης και επισημαίνοντας επιτυχημένα παραδείγματα τόσο στην Κύπρο όσο και αλλού.

 

Δράση C3: Συνέδριο

Στο τελικό συνέδριο θα αξιολογηθούν τα συνολικά αποτελέσματα του έργου “CYCLamEn” και θα παρουσιαστεί μία περίληψη από τα κυριότερα επιτεύγματα των δράσεών του. Μέσω του συνεδρίου τα αποτελέσματα αυτά θα τοποθετηθούν σε ένα πλαίσιο με τις προοπτικές συνέχισής τους και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Κύριος στόχος είναι η συνέχιση και διατήρηση των καλών αποτελεσμάτων και πρακτικών αυτών των έργων για την ενίσχυση της ποιότητας και ποσότητας των Κυπριακών έργων LIFE.

 

Δράση C4: Προωθητικό υλικό

Θα δημιουργηθεί όλο το απαραίτητο προωθητικό υλικό, δηλαδή φυλλάδια, “gym-bags”, αναδέτες, μολύβια/στυλό, καρφίτσες, χάρτινα σημειωματάρια, post-its, κούπες/μπουκάλια, καπέλα, μπλουζάκια, σακάκια ασφάλειας, USΒ΄s, mouse-pads, κλπ.

 

Δράση C5: Ιστοσελίδα και Social Media marketing

Θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα αφιερωμένη στο έργο, με ενημερώσεις για υφιστάμενες εθνικές πύλες με πληροφορίες για χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, εξασφαλίζοντας έτσι διαρκή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων φορέων. Η ιστοσελίδα του έργου θα διαθέτει Ελληνική και Αγγλική έκδοση, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη και αποτελεσματικότερη διάδοση προς τις συμμετέχουσες χώρες.

 

Δράση C6: Υλικό ευαισθητοποίησης

Θα δημιουργηθούν το λογότυπο του έργου, πανό, video walls, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό όλων των ηλικιών. Θα δημιουργηθούν επίσης αφίσες που θα διανέμονται στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες καθώς και στα σχολεία.