Αγγλικα

Βρείτε Συνεργάτη

Photo by: Albert Voskeritchian

Η εύρεση των κατάλληλων συνεργατών είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα για ένα έργο. Εδώ μπορείτε να βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη για το έργο σας. Επίσης μπορείτε να εγγραφείτε και εσείς στη λίστα μας.

 

 

Ονομασία φορέα Επικοινωνία Τομείς ενδιαφέροντος Συγκεκριμένα αντικείμενα
πάνω στα οποία ο φορέας
ενδιαφέρεται να υλοποιήσει έργο
Τμήμα Περιβάλλοντος mpapastavrou@environment.moa.gov.cy Περιβάλλον & Αποδοτικότητα Πόρων, Φύση και Βιοποικιλότητα, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση, Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής, Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση Θεματικές που αφορούν περιβαλλοντική Νομοθεσία
Ινστιτούτο Κύπρου: Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία (STARC) m.manoura@cyi.ac.cy Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμη των υλικών που εφαρμόζονται στην Αρχαιολογία,
Πολιτιστική Κληρονομιά
Αρχαιοβοτανική
Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά
Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Χτισμένη Κληρονομιά
Βιοαρχαιολογία
Αρχαιολογικές Επιστήμες
Αρχαιομετρία
Επιστήμη των υλικών
Διατήρηση της Κληρονομιάς
Εικονικά Περιβάλλοντα
Εικονική / Επαυξημένη Πραγματικότητα στη ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά
Έξυπνη Κληρονομιά
Έξυπνος Τουρισμός
Εικονικά Μουσεία
Hyperion Systems Engineering Group  s.louloudi@hyperionsystems.net Πληροφορική, Τεχνολογία βασισμένη σε πληροφορική, Ποιότητα αέρα, Ποιότητα νερού Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Μαθηματικά μοντέλα για προσομοιώσεις και προβλέψεις.

Μετρήσεις ποιότητας αέρα.

Αισθητήρες/μετρητικά όργανα ποιότητας αέρα.

Μετρήσεις ποιότητας νερού.

Αισθητήρες/μετρητικά όργανα ποιότητας νερού.

SEAL CYPRUS  projects@sealcyprus.org Περιβάλλον, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ευαισθητοποίηση των Νέων σε θέματα Περιβάλλοντος Περιβάλλον, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ευαισθητοποίηση των Νέων σε θέματα Περιβάλλοντος
Ινστιτούτο Κύπρου: Ερευνητικό Κέντρο Υπερυπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) m.manoura@cyi.ac.cy Υπολογισμική και Επιστήμη Δεδομένων,
Επιστημονική Υπολογισμική, Υπερυπολογισμική ικανότητα,
Προσομοίωση, Απεικόνιση
Υπολογισμική Επιστήμη και τεχνολογία
Προσομοίωση, Επιστήμη Δεδομένων,  Υπολογισμική Μηχανική, Κβαντική θεωρία πεδίου στο πλέγμα, Μοντελοποίηση κλίματος,
Χημική δυναμική & Κινητική Μοντελοποίηση,
Υπολογισμική Βιολογία, Μαθηματική Μοντελοποίηση & Αλγόριθμοι
Ινστιτούτο Κύπρου: Ερευνητικό Κέντρο για την Ενέργεια το Περιβάλλον και το Νερό (EEWRC) m.manoura@cyi.ac.cy Ηλιακή Ενέργεια και Αφαλάτωση,
Κλιματικές Αλλαγές και Επιπτώσεις,
Περιβαλλοντική Έρευνα &Επισκόπηση,
Διαχείριση Γης και Υδάτινων πόρων, Υδρολογία και Οίκο-υδρολογία (δάση),
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, (υδάτινοι πόροι, καλλιέργειες),
Αειφορία και Δομημένο Περιβάλλον,
Περιβαλλοντική Νανοτεχνολογία,
Ρύπανση του αέρα
Ρύπανση του αέρα,
Κλιματικά Μοντέλα, Πρόγνωση ποιότητας του αέρα, Μετρήσεις ποιότητας του αέρα, Όργανα και αισθητήρες μέτρησης ποιότητας του αέρα,
Περιβαλλοντική Νανοτεχνολογία,
Αποκατάσταση αναβαθμίδων, Υδρολογία και διαχείριση υδάτινων πόρων, Διατήρηση εδάφους και υδάτων μετά από δασικές πυρκαγιές, Καταπολέμηση Ερημοποίησης
Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας  info@anel.com.cy Συνεργασία με Τοπικές Αρχές και Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε τοπικό επίπεδο,
Πράσινες Υποδομές,
Διαχείριση δημοτικών αποβλήτων
Συνεργασία με Τοπικές Αρχές και Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε τοπικό επίπεδο,
Πράσινες Υποδομές,
Διαχείριση δημοτικών αποβλήτων.
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου info@oikologiafeeo.org
info-3@oikologiafeeo.org
Το αναπτυξιακό μοντέλο της Κύπρου.
Ευημερία και Προστασία των Ζώων.
Υδατική Διαχείριση – Αφαλατώσεις – Γήπεδα Γκολφ.
Βιοποικιλότητα, Προστατευόμενες περιοχές, Δίκτυο Natura 2000.
Ενέργεια, χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) – εξοικονόμηση ενέργειας, βιοκαύσιμα, πυρηνική ενέργεια.
Τουριστική ανάπτυξη, γκολφ και ήπιες μορφές τουρισμού.
Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από έργα και από Προγράμματα ή/και Σχέδια.
Γεωργία, ΚΑΠ, Αγροτική ανάπτυξη, Βιολογικές καλλιέργειες.
Βιοκαύσιμα, επιπτώσεις στη γεωργία/τιμολόγηση βασικών προϊόντων.
Λατομεία και Μεταλλεία – Αειφόρος λατόμευση.
Διαχείριση Αποβλήτων – Οικιακά Απόβλητα – Κυκλική Οικονομία.
Κλιματικές αλλαγές, Απερήμωση – Προσαρμογή στις νέες συνθήκες.
Προστασία του Εδάφους
Θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής
• Ανάγκη για ανεξάρτητη αρχή περιβάλλοντος
• Αειφόρος Ανάπτυξη
• Εφαρμογή των τριών πυλώνων της Σύμβασης Άαρχους
Θέματα διάχυσης της περιβαλλοντικής πληροφορίας στο ευρύ κοινό
• Ευαισθητοποίηση πολιτών
• Αλλαγή μη περιβαλλοντικής κουλτούρας
Θέματα Περιβαλλοντικής Τυπικής και Άτυπης Δια Βίου Εκπαίδευσης
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό σύστημα
• Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για περιβαλλοντικά ζητήματα
Περιβαλλοντικές Γέφυρες envirobridges@gmail.com Προστασία και ανάπτυξη του αστικού πρασίνου ως μέτρου αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Δράσεις που προάγουν την προστασία και ενδυνάμωση και ενίσχυση του πρασίνου σε πόλεις και χωριά
Προστασία και ανάπτυξη του αστικού πρασίνου ως μέτρου αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Δράσεις που προάγουν την προστασία και ενδυνάμωση και ενίσχυση του πρασίνου σε πόλεις και χωριά
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) Ioannis.papageorgiou@eac.com.cy Έξυπνα Δίκτυα και καινοτόμες τεχνολογίες για την αποτελεσματική, τεχνικά και οικονομικά, ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής.
Έξυπνες λύσεις διαχείρισης για την αποτελεσματική υποστήριξη της αγοράς ηλεκτρισμού.
Προηγμένη Μετρητική Υποδομή, έξυπνη επίβλεψη και τηλε-έλεγχος των στοιχείων του δικτύου, συστήματα αποθήκευσης.
Αρχιτεκτονική μικροδικτύων, βελτιστοποίηση λειτουργίας δικτύου, απόκριση στη ζήτηση, διαχείριση της ζήτησης.
Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου savvas.vlachos@cea.org.cy

harris.kordatos@cea.org.cy

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Βιώσιμες Μεταφορές, SECAPs – Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, Mετριασμός και Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, Κυκλική Οικονομία Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Βιώσιμες Μεταφορές, SECAPs – Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, Mετριασμός και Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, Κυκλική Οικονομία
Γενικό Χημείο του Κράτους – Τομέας Περιβάλλοντος maletrari@sgl.moh.gov.cy

mchristofidou@sgl.moh.gov.cy

Υδάτινοι πόροι ( επιφανειακό, υπόγειο, πόσιμο νερό και παράκτια ύδατα ),
Επεξεργασμένα υγρά απόβλητα
Ιζήματα,
Ατμοσφαιρικός αέρας,
Αέρας Εσωτερικού χώρου,
Συνεργασία με τοπικές αρχές και αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Διεξαγωγή χημικών αναλύσεων για έλεγχο δειγμάτων επεξεργασμένων οικιστικών αποβλήτων, βιομηχανικών αποβλήτων, δειγμάτων εδάφους, θαλάσσιων ιζημάτων, βρόχινου, πόσιμου και θαλάσσιου νερού καθώς και δειγμάτων αέρος και αέρος εσωτερικού χώρου.
Ο έλεγχος αυτός ασκείται κυρίως στα πλαίσια των νόμων περί Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος για την Εκτίμηση και την Διαχείριση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος του 2002 (Ν.188(Ι)/2002) του περί ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος του 2002 και 2005 (οδηγία πλαίσιο 2000/60).
Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος (Ε.Ο.Σ.) Λευκωσίας eoslefkosias99@gmail.com Συστηματική καλλιέργεια και διάδοση της ορειβασίας στους κατοίκους της Κύπρου. Η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς την ορεινή φύση. Η προστασία του ορεινού περιβάλλοντος. Ευαισθητοποίηση του κοινού για σωστές πρακτικές που αφορούν στην επαφή με το περιβάλλον και την κατάλληλη χρήση των ορεινών μονοπατιών. Ανάπτυξη περιβαλλοντικής ηθικής και διαμόρφωση συνείδησης για την όσο το δυνατό λιγότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Πρακτικές του Leave No Trace (Εκπαίδευση Εκπαιδευτών). Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ευαισθητοποίηση των κοινού σε θέματα περιβάλλοντος. Ευρωπαϊκά πρότυπα καθοδήγησης/συνοδείας ομάδων σε ορεινά μονοπάτια και άλλες ορεινές εξορμήσεις. Ευρωπαϊκά πρότυπα δημιουργίας και σήμανσης ορεινών μονοπατιών.
Το Περβόλι του Θεόδωρου Λτδ topervoli@gmail.com Βιολογικές καλλιέργειες, διαχείριση νερού, φυτοπροστασία, ελιές και ελαιόλαδο, φαρμακευτικά βότανα, περιβάλλον Συγκαλλιέργεια φυτών και δέντρων ανάμεσα στα υπάρχοντα δέντρα και βότανα του αγροκτήματος. Εφαρμογή διαδικασιών και μέτρων για αύξηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών όπως πολυφαινόλες. Εφαρμογή μέτρων και συστημάτων με σκοπό την εξοικονόμηση νερού και εξερχόμενων πόρων κατά την διάρκεια της φυτικής παραγωγής. Εφαρμογή μέτρων, διαδικασιών ή πειραματικών σκευασμάτων σε θέματα φυτοπροστασίας που να είναι εγκεκριμένα για βιολογικές καλλιέργειες.
Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής info@ccs.org.cy Γενικά θέματα γύρω από την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT) Ανάπτυξη (βάσεις δεδομένων, εφαρμογές, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό), ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και μάρκετινγκ, καθώς και εκπαίδευση σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων.
Xarxa de Custòdia del Territori jrodrigo@xct.cat Έργα LIFE Πληροφόρησης και Διακυβέρνησης, καθώς και Έργα Φύσης και Βιοποικιλότητας Επιστασία της γης, Περιβαλλοντικός Εθελοντισμός, Αγροτικές Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας, Καινοτόμοι μηχανισμοί για τη χρηματοδότηση της διατήρησης της φύσης, Συστήματα Παρακολούθησης της Βιοποικιλότητας
HANDY SPA info@handyspacyprus.com Παραγωγή οικολογικών/βιολογικών προϊόντων/καλλυντικών με μηδενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (απόβλητα και ατμόσφαιρα) Βελτίωση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και εισαγωγή νέας τεχνογνωσίας και μεθόδων στην παραγωγή χειροποίητων βιολογικών προϊόντων/καλλυντικών
Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε info@cylaw.ey.com Ενεργειακό και περιβαλλοντικό δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου του νόμου για την κλιματική αλλαγή), αναθεώρηση της νομοθεσίας, βοήθεια στη συγγραφή προτάσεων Νομικές συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία (ΕΕ και Κύπρος), Νόμος περί Κλιματικής Αλλαγής, Νόμος περί αποβλήτων, Νόμος περί φυσικών οικοτόπων, Έξυπνα δίκτυα, Φωτοβολταϊκά πάρκα, Αιολικά πάρκα, Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, Προστασία Δεδομένων (GDPR), αναθεώρηση συμβάσεων, εταιρικά θέματα (συμπεριλαμβανομένου Εκθέσεων Βιωσιμότητας), βοήθεια στη συγγραφή προτάσεων.
CCW Services Ltd chris@chris-christodoulou.com Μείωση απωλειών σε δίκτυα ύδρευσης, έξυπνες λύσεις διαχείρισης δικτύων ύδρευσης, μοντελοποίηση δικτύων ύδρευσης, έλεγχος ποιοτικών παραμέτρων νερού, ανίχνευση και εντοπισμός διαρροών, συστήματα τηλεμετρίας. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, καταγραφικά, τηλεμετρία για δίκτυα Ύδρευσης.
Υδραυλικά μοντέλα για προσομοιώσεις, προβλέψεις και ανίχνευση διαρροών.
Όργανα, αισθητήρες και εξοπλισμός ανίχνευσης και εντοπισμού διαρροών.
Μετρήσεις ποιότητας νερού, Αισθητήρες και όργανα μέτρησης ποιότητας νερού.
Μετρήσεις παραμέτρων λειτουργείας δικτύων ύδρευσης, Αισθητήρες και όργανα μέτρησης παραμέτρων λειτουργίας δικτύων ύδρευσης.
Παραγωγή ενέργειας για αισθητήρες, όργανα και συστήματα συλλογής δεδομένων, με χρήση της ενέργειας του νερού.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ europaikos.efialtis@gmail.com Περιβάλλον καί Δημοκρατία,
Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση, Περιβάλλον, Δράσεις γιά τό Κλίμα,
Περιβαλλοντική καί Κλιματική Αλλαγή,
Εκπαίδευση καί ενημέρωση γιά τήν ευαισθητοποίηση τών Παιδιών από 10 έως 17 σέ θέματα περιβάλλοντος, ανακύκλωσης καί κλίματος.
Περιβάλλον καί Δημοκρατία,
Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση, Περιβάλλον, Δράσεις γιά τό Κλίμα,
Περιβαλλοντική καί Κλιματική Αλλαγή,
Εκπαίδευση καί ενημέρωση γιά τήν ευαισθητοποίηση τών Παιδιών από 10 έως 17 σέ θέματα περιβάλλοντος, ανακύκλωσης καί κλίματος.
Junior Achievement Cyprus a.komodiki@jacyprus.org, info@jacyprus.org Κοινωνική και Περιβαλλοντική Επιχειρηματικότητα, Βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη O Junior Achievement Κύπρου επικεντρώνει τις δράσεις του σε θέματα εκπαίδευσης μαθητών και μαθητριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και τον οικονομικό εγγραμματισμό. Μεγάλο μέρος των προγραμμάτων μας αφιερώνεται στην εφαρμογή της επιχειρηματικότητας για βιώσιμη κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τιρών στην κοινωνική και περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα αποτελεί τομέα στον οποίο θα θέλαμε να συνεισφέρουμε.
Enterprise Europe Network Κύπρου info@eencyprus.org.cy, info@research.org.cy Περιβάλλον, Ενέργεια, Νερό, Καινοτομία, Απόβλητα, Αέριες εκπομπές, Κλιματική αλλαγή, Εξεύρεση συνεργατών από άλλες χώρες, Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Το Enterprise Europe Network  (EEN) Κύπρου, είναι ένα δικτύο που παρέχει, χωρίς χρέωση, ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις Κυπριακές επιχειρήσεις.
Έχει ως αποστολή του τη συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση των εγχώριων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και στη διεύρυνση της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές, μέσα από την επένδυση στην επιχειρηματικότητα, τη γνώση, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.
Το EEN Κύπρου είναι η κυπριακή κοινοπραξία, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network και αποτελείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ως συντονιστή, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως μέλη.
Δήμος Μέσα Γειτονιάς nik.ioan@gmail.com
 • Περιβάλλον, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ευαισθητοποίηση των Νέων σε θέματα Περιβάλλοντος
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Βιώσιμες Μεταφορές, SECAPs – Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, Mετριασμός και Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, Κυκλική Οικονομία
 • Ανάπτυξη χώρων πρασίνου
 • Ανακύκλωση.
 • Περιβάλλον, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ευαισθητοποίηση των Νέων σε θέματα Περιβάλλοντος
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Βιώσιμες Μεταφορές, SECAPs – Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, Mετριασμός και Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, Κυκλική Οικονομία;
 • Ανάπτυξη χώρων πρασίνου
 • Ανακύκλωση.
Euromix Ltd. andrej.mohar@euromix-lj.si Φωτορύπανση, προστασία της νυχτόβιας ζωής, προστασία της βιοποικιλότητας Φωτορύπανση, προστασία της νυχτόβιας ζωής, προστασία της βιοποικιλότητας
Stratagem Energy Ltd nm@stratagem.com.cy

info@stratagem.com.cy

 • Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, της Χλωρίδας του Κόκκινου Βιβλίου της Κύπρου και των Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000
 • Πράσινες Υποδομές, Ενδυνάμωση και Ενίσχυση του Αστικού Πρασίνου
 • Περιβάλλον, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση σε θέματα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Αλλαγής
 • Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Βιώσιμες Μεταφορές
 • Προστασία και διατήρηση των περιοχών Natura 2000 και της απειλούμενης χλωρίδας και πανίδας της Κύπρου
 • Δημιουργία προγραμμάτων προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας
  Συστήματα παρακολούθησης της βιοποικιλότητας
 • Δημιουργία και προώθηση πράσινων υποδομών για ενδυνάμωση και διατήρηση της βιοποικιλότητας
 • Συνεργασία με τοπικές αρχές για την εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε τοπικό επίπεδο
 • Ευαισθητοποίηση πολιτών
 • Αλλαγή μη περιβαλλοντικής κουλτούρας
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό σύστημα
 • Ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων σε πόλεις και χωριά
 • Δημιουργία και προώθηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Δημιουργία και προώθηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (SECAPs)
SEALEAU d.xevgenos@gmail.com Νερό, Υγρά απόβλητα, Αφαλάτωση, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Παραγωγή ενέργειας από απόβλητα Εφαρμογή τεχνολογιών, Διαχείριση καινοτομίας, Επιχειρηματικό σχέδιο, Επιχειρηματική καινοτομία
NEUROPUBLIC Α.Ε. n_marianos@neuropublic.gr Ευφυής γεωργία, ψηφιακή γεωργία, μείωση εισροών στη γεωργία, ευφυής άρδευση, ευφυής λίπανση, ευφυής φυτοπροστασία, ψηφιακές υπηρεσίες Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
 • Εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας σε διαφορετικές καλλιέργειες.
 • Ανάπτυξη επιστημονικών μοντέλων για την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία (έντομα, ασθένειες) των καλλιεργειών.
 • Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος αγροτικής παραγωγής.
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση υπηρεσιών για την εφαρμογή και παρακολούθηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΣΔΕ/IACS).
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων αισθητήρων με εφαρμογές στη γεωργία.
Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) esdak@otenet.gr Στερεά απόβλητα, Κυκλική οικονομία, Ανακύκλωση, Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση Θεματικές που αφορούν στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Αναπτυξιακή Εταιρεία επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ebalamou@anetel.com Περιβάλλον, Ενέργεια, Νερό, Καινοτομία, Διαχείριση Αποβλήτων, Κλιματική Αλλαγή, Πράσινες υποδομές για προστασία της βιοποικιλότητας, Κυκλική Οικονομία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, Παραγωγή ενέργειας από απόβλητα Περιβάλλον, Ενέργεια, Νερό, Καινοτομία, Διαχείριση Αποβλήτων, Κλιματική Αλλαγή, Πράσινες υποδομές για προστασία της βιοποικιλότητας, Κυκλική Οικονομία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, Παραγωγή ενέργειας από απόβλητα
Κοινοτικό Συμβούλιο Συν. Ανθούπολης info@sin-anthoupoli.org Πράσινες υποδομές Πράσινες υποδομές
ZEOS d.o.o. life@zeos.si Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επιδιόρθωση, επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση υλικών, ετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, οδηγίες επαναχρησιμοποίησης, νομοθεσία, καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα
Δήμος Στροβόλου municipality@strovolos.org.cy; mtsangari@strovolos.org.cy Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής, Κλιματική/ Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση, Φύση και Βιοποικιλότητα
 • Ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοβουλιών προσαρμογής, ιδανικά ακολουθώντας μια προσέγγιση ενσωμάτωσης μέτρων μετριασμού μέσω του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης και λειτουργίας συνεργασιών με τοπικές, περιφερειακές και/ή εθνικές αρχές, και την συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών, όπου χρειάζεται.
 • Aνάπτυξη και εφαρμογή αξιολογήσεων κινδύνου και ευπάθειας και στρατηγικών προσαρμογής.
 • Προώθηση συμμετοχικότητας στη διαδικασία προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
 • Διαχείριση βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων.
 • Κυκλική Οικονομία – Ανακύκλωση.
 • Περιβαλλοντικός Εθελοντισμός.
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ info@c-gaia.gr
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός του πρωτογενούς/αγροδιατροφικού τομέα,
 • Κοινή Αγροτική Πολιτική,
 • Άμεσες Ενισχύσεις,
 • Αγροτική Ανάπτυξη,
 • Επιχειρησιακές ομάδες της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας,
 • Γεωργικές συμβουλές,
 • Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας,
 • Συλλογικά σχήματα πρωτογενούς τομέα,
 • Εξωστρέφεια γεωργικής παραγωγής,
 • Χρηματοοικονομικά/Αναπτυξιακά εργαλεία υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός του πρωτογενούς/αγροδιατροφικού τομέα
 • Μείωση του περιβαλλοντικού/κλιματικού αντικτύπου της παραγωγικής διαδικασίας μέσω της εφαρμογής βιώσιμων και αειφόρων καλλιεργητικών πρακτικών
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας/επιχειρηματικής ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα
 • Ενίσχυση της συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα
 • Καινοτόμες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον πρωτογενή τομέα
 • Κυκλική Οικονομία/Βιοοικονομία
 • Προβολή και προώθηση γεωργικών προϊόντων
NHS Highland alan.whiteside1@nhs.net Περιβάλλον, Δράση για το Κλίμα, Ενέργεια, Νερό, Υγρά απόβλητα, Κυκλική οικονομία. Κλίμα, Ενέργεια, Νερό, Υγρά απόβλητα, Κυκλική οικονομία, Παραδοσιακά Έργα για το Περιβάλλον και την Αποδοτική Χρήση Πόρων,
Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση,
Ολοκληρωμένα Έργα κάτω από το υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα,
Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής,
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή,
Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση,
Προπαρασκευαστικά Έργα (υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα).
Wansdronk Architecture rw@wansdronk.com Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Κτίρια χαμηλής ενεργειακής απόδοσης και μηδενικών εκπομπών, Βιώσιμη Ενέργεια, Mετριασμός και Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (κατασκευαστικός τομέας). Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Κτίρια χαμηλής ενεργειακής απόδοσης και μηδενικών εκπομπών, Βιώσιμη Ενέργεια, Mετριασμός και Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (κατασκευαστικός τομέας).
G.S Ecophysis Limited contactus@ecophysiscy.com Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Ευαισθητοποίηση/Διαφώτιση κοινού για την προστασία των μελισσών και των τύπων οικοτόπων που χρησιμοποιούν, Οργανωμένες περιηγήσεις για αναγνώριση χλωρίδας, Βιωματικά Εργαστήρια
 • Οικοσυστημικές υπηρεσίες: επικονίαση. Ρόλος των άγριων επικονιαστών στο οικοσύστημα και η σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας τους,
 • Αποτροπή περαιτέρω μείωσης των πληθυσμών των μελισσών στην Κύπρο, ενίσχυση των πληθυσμών τους, βελτίωση των οικοτόπων τους,
 • Αειφόρες μελισσοκομικές πρακτικές, μείωση κινδύνων και πιέσεων για τις μέλισσες (π.χ. από τη χρήση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων στη γεωργία),
 • Ενίσχυση περιαστικής βιοποικιλότητας, πράσινες υποδομές για βελτίωση της κατάστασης και συνδεσιμότητας των σημαντικών για τις μέλισσες οικοτόπων π.χ. Βοτανικοί κήποι,
 • Οικολογικά / οργανικά προϊόντα μέλισσας, πιστοποιημένα προϊόντα, πιστοποιημένα προϊόντα Natura σε περίπτωση που προέρχονται από περιοχές του δικτύου, ενίσχυση τοπικών κοινωνιών, εθελοντικές συμφωνίες επιστασίας της γης όπου οι ιδιοκτήτες μελισσιών θα εφαρμόζουν τις ενδεδειγμένες ορθές πρακτικές,
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση (Πράσινες Συμβάσεις, Πιστοποίηση),
 • Ανάπτυξη γνώσης,
 • Μείωση ρύπων (χημικά, λιπάσματα).
Inntenet Ltd sales@inntenet.com
 • Συστήματα αυτοματισμών (εμπορικά και βιομηχανικά),
 • Περιβαλλοντικά έργα,
 • Συστήματα Τηλεμετρίας,
 • Εφαρμογές έξυπνων πόλεων (Έξυπνη Στάθμευση, Έξυπνη Διαχείριση Απορριμμάτων,Έξυπνος Φωτισμός, Έξυπνη Μέτρηση Απώλειας Νερού στα δίκτυα ύδρευσης άρδευσης, κλπ.).
 • Διαχείριση και παροχή νερού
 • Εξοικονόμηση νερού
 • Μείωση νερού
 • Παρακολούθηση νερών
 • Διατήρηση καλής ποιότητας νερού
 • Έξυπνη διαχείριση αποβλήτων
 • Έξυπνος φωτισμός
 • Μείωση φωτορύπανσης και κατανάλωσης ενέργειας
 • Ορθολογιστική διαχείριση νερού άρδευσης
 • Έξυπνη στάθμευση
 • Περιβαλλοντικοί σταθμοί
Nextbike Cyprus Ltd info@nextbike.com.cy Αστική βιώσιμη κινητικότητα, κλιματική αλλαγή, ποιότητα αέρα και αέριες εκπομπές, αειφόρος ανάπτυξη. Να δημιουργήσουμε ένα ευρείας χρήσης Δίκτυο Αυτόματης Μίσθωσης Ποδηλάτων (bike sharing) στην Κύπρο, με άμεση και εύκολη πρόσβαση στο κοινό, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες, δίνοντας κίνητρα που θα οδηγήσουν στην εδραίωση της χρήσης του ποδηλάτου σαν ενναλακτικό μέσο διακίνησης που θα είναι εναρμονισμένα συνδεδεμένο και θα αποτελεί συνδετικό κρίκο με τις Δημόσιες Συγκοινωνίες.
Σαν αποτέλεσμα οι πόλεις μας να γίνουν πιο υγιείς, με λιγότερο CO2, πιο ανθρώπινες και προσβάσιμες, με καθαρό περιβάλλοντα χώρο. Σημαντικό είναι να πετύχουμε την ενημέρωση και σιγά σιγά την καλλιέργεια ποδηλατικής κουλτούρας, τον σεβασμό και την αγάπη για το περιβάλλον. Παραδίδοντας έτσι στους απογόνους μας ένα υγιές και ανθρώπινο περιβάλλοντα χώρο.
Akvo Foundation harro@akvo.org Πόσιμο νερό, αποχέτευση και υγιεινή; Γεωργία. Υποστήριξη έργων που έχουν έντονη ανάγκη για τη χρήση δεδομένων (συλλογή δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνολογία κινητών τηλεφώνων, ανάλυση, οραματισμός και χρήση. Συλλογή δεδομένων σχετικά με την ποιότητα νερού χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα).
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ vouno7@cytanet.com.cy Ο Όμιλος Νεολαίας Αργοναυτών αποτελείται από νέους από όλη την Κύπρο. Ο κύριος μας στόχος είναι η συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες και συζητήσεις που αφορούν επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τους νέους σήμερα, όπως το περιβάλλον, η εκπαίδευση, οι ευκαιρίες απασχόλησης, η ανεργία, η οικονομία, ο εθελοντισμός πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και άλλα. Τα ενδιαφέροντά μας περιλαμβάνουν για παράδειγμα:

 • Κοινωνικό-οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Αρχιτεκτονική.
 • Δια βίου μάθηση, ετοιμασία εκπαιδεύσεων.
 • Κοινωνική ένταξη, κοινωνική οικονομία, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας.
 • Επαρχιακή ανάπτυξη, διασυνοριακή, διακρατική, διαπεριφερειακή συνεργασία.
 • Τουρισμός.
 • Αγροτική ανάπτυξη.
 • Κοινωνικό-οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Αρχιτεκτονική.
 • Δια βίου μάθηση, ετοιμασία εκπαιδεύσεων.
 • Κοινωνική ένταξη, κοινωνική οικονομία, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας.
 • Επαρχιακή ανάπτυξη, διασυνοριακή, διακρατική, διαπεριφερειακή συνεργασία.
 • Τουρισμός.
 • Αγροτική ανάπτυξη.

 

Apply for a partner