Αγγλικα

Νέα

Photo by: Γιάννης Ρούσος

November 28 2022
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 23 Νοεμβρίου, 2022, χρηματοδότηση ύψους άνω των 380 εκατ. ευρώ για 168 νέα έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη, στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

 

Τα έργα LIFE βρίσκονται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και μπορούν να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, επιτυγχάνοντας τους κλιματικούς, ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς της στόχους. Στηρίζουν τη βιοποικιλότητα, την αποκατάσταση της φύσης και την κυκλική οικονομία, συμβάλλοντας παράλληλα στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.

 

Η νέα χρηματοδότηση αποτελεί αύξηση κατά 27 % σε σχέση με τη χρηματοδότηση του προηγούμενου έτους και θα κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις άνω των 562 εκατ. ευρώ. Έργα από όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ θα επωφεληθούν από αυτή τη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο των εξής τεσσάρων θεμάτων (υποπρογραμμάτων): α) φύση και βιοποικιλότητα β) κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής γ) μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και δ) μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

 

Η Κύπρος συγκεκριμένα έχει κερδίσει δύο έργα LIFE. Το πρώτο έργο είναι το LIFE AgrOassis, το οποίο θα αναπτύξει και θα προωθήσει καινοτόμες τεχνικές για τη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την απερήμωση, τις μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και τις δασικές πυρκαγιές. Σκοπό του έργου είναι να στηρίξει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον γεωργικό τομέα.

 

Το δεύτερο κυπριακό έργο είναι το SMART SQUARE. Το έργο αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων και εφαρμογών, που θα επιτρέψουν την προώθηση και την καθιέρωση της αξιολόγησης ευφυίας των κτιρίων στην Ευρώπη, μέσω Δεικτών Έξυπνης Ετοιμότητας (Smart Readiness Indicator scheme).

 

Το Πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Έχει υλοποιήσει πράσινες ιδέες από το 1992 και, μέχρι σήμερα, έχει συγχρηματοδοτήσει πάνω από 5.500 έργα. Για την περίοδο 2021–2027, η ΕΕ αύξησε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος LIFE κατά σχεδόν 60%, μέχρι το ποσό των 5,4 δισ. Ευρώ.

 

Η Κύπρος συμμετέχει σε έργα που έχουν τύχει ή τυγχάνουν χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα LIFE από το 1992 και μέχρι σήμερα αριθμεί συνολικά πέραν των 70 έργων με συνολικό προϋπολογισμό πέραν των 66 εκατομμυρίων ευρώ.