Αγγλικα

Νέα

Photo by: Γιάννης Ρούσος

February 23 2021
4η Ανοικτή Πρόσκληση: Επιχορήγηση συμμετοχής σε εκδήλωση της Ε.Ε.
4th Open Call

Στο πλαίσιο του Έργου LIFE14 CAP/CY/000006 Cyclamen Capacity Building, το Εθνικό Σημείο Επαφής, σας προσκαλεί να δηλώσετε ενδιαφέρον για επιχορήγηση της συμμετοχής σας σε διαδικτυακή εκδήλωση που θα επιλέξετε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με το περιβάλλον ή την κλιματική αλλαγή.

 

Σκοπός της επιχορήγησης είναι η στήριξη προσπαθειών για υποβολή νέων προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE, αλλά και η διάδοση των αποτελεσμάτων έργων που υλοποιούνται ή έχουν ολοκληρωθεί.

 

Χρηματοδοτούνται συμμετοχές σε σεμινάρια για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για σκοπούς ανάπτυξης ικανοτήτων, σε συνέδρια και ημερίδες για δικτύωση, διάδοση αποτελεσμάτων, ανταλλαγή εμπειριών, κ.λπ.

 

Επιχορήγηση συμμετοχής

 

Το πρόγραμμα επιχορηγεί τη συμμετοχή ενός μόνο ατόμου ανά φορέα/οργανισμό σε διαδικτυακή εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για κάλυψη του κόστους συμμετοχής (registration fee) με μέγιστο ποσό €300 ανά άτομο. Η συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση θα πρέπει να διεξαχθεί το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2021.

 

Αιτήσεις συμμετοχής

 

Αιτήσεις για επιχορήγηση συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν από κυπριακούς φορείς, οι οποίοι, έχουν ήδη συμμετάσχει ή συμμετέχουν σε Πρόγραμμα LIFE και φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν νέα πρόταση στο Πρόγραμμα LIFE κατά την Πρόσκληση 2021.

 

Η αίτηση θα συμπεριλαμβάνει την αποστολή των πιο κάτω στοιχείων:

 • Σύντομο προφίλ φορέα
 • Εμπειρία με το Πρόγραμμα LIFE
 • Περιγραφή εκδήλωσης σε σχέση με το LIFE (συνάφεια με τις προτεραιότητες του Προγράμματος)
 • Λόγοι συμμετοχής (πρόταση, δικτύωση, διάχυση) και αναμενόμενα οφέλη σε σχέση με το Πρόγραμμα LIFE

 

Πατήστε εδώ για συμπλήρωση της αίτησης μέχρι τις 19 Μαρτίου.

 

Η επιχορήγηση θα δίνεται με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης της διαδικτυακής εκδήλωσης από το συμμετέχοντα και εφόσον, υποβάλει τη σχετική έκθεση για τη συμμετοχή του, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό/δικαιολογητικό.

 

Η έκθεση για κάθε συμμετέχοντα θα περιέχει:

 • παρουσίαση του οφέλους που αποκομίστηκε από την εκδήλωση
 • σύντομη περιγραφή της ιδέας και πώς ωφελήθηκε από τη συμμετοχή του και τα επόμενα βήματα για τη νέα πρόταση (εάν υφίσταται)
 • οφέλη από τη συμμετοχή ενός υφιστάμενου ή ολοκληρωμένου έργου

 

Στις περιπτώσεις φορέων / οργανισμών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν νέα πρόταση στο Πρόγραμμα LIFE κατά την Πρόσκληση 2021, μετά την επιχορηγημένη συμμετοχή στην εκδήλωση θα ακολουθήσει συνάντηση με την ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen για περαιτέρω συζήτηση και στήριξη της νέας πρότασης.

 

Σημείωση: Ο αιτητής θα πρέπει να λάβει υπόψη του το χρονικό περιθώριο που απαιτείται για την εκ των προτέρων εξασφάλιση της απαραίτητης έγκρισης.

 

Κριτήρια επιλογής

 

Η επιλογή θα βασιστεί στα πιο κάτω κριτήρια αναλόγως δυνητικού αιτητή, τρέχοντος έργου ή έργου που έχει ολοκληρωθεί:

 • Περιγραφή ιδέας που πρόκειται να υποβληθεί, ως πρόταση στο Πρόγραμμα LIFE.
 • Αποδεδειγμένος βαθμός ωριμότητας ιδέας/πρότασης
 • Κατά πόσο οι προτάσεις που θα υποβληθούν εμπίπτουν στις προτεραιότητες του Προγράμματος LIFE
 • Κατά πόσον η εκδήλωση εμπίπτει στις προτεραιότητες του Προγράμματος LIFE
 • Οφέλη συμμετοχής σε σχέση με την ιδέα ή το έργο μας (εξεύρεση μελλοντικών συνεργατών, ευκαιρίες δικτύωσης, διάδοση αποτελεσμάτων, εκπαίδευση, κ.λπ.)

 

Θα δοθεί προτεραιότητα για συμμετοχή οργανισμών/φορέων που σκοπεύουν να υποβάλουν νέες Προτάσεις που αφορούν τους τομείς της βιομηχανίας (πλαστικού, χημικών ουσιών, κ.λπ.), του τουρισμού και της μπλε οικονομιας (ναυτιλίας, κ.λπ.).

 

Για απορίες ή διευκρινήσεις τηλεφωνήστε στο 22866234 ή στείλτε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση cmavronicola@environment.moa.gov.cy